Ajuts i subvencions per a l’empresa

ET RECOMANEM!

CONVOCATÒRIA:Segona convocatòria d’ajuts de certificació internacional del programa de ‘Mentoring i suport a la internacionalització de la Pime’

ÀMBIT: COMERÇ EXTERIOR

DESCRIPCIÓ: La Cambra de Comerç d’Espanya ha publicat la segona convocatòria de la línia d’ajuts 2024 de certificació internacional del programa de “Mentoring i suport a la internacionalització de la Pime”, en el marc del Component 13 “Impuls a la Pime” del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons europeus Next Generation. 

El Programa de “Mentoring i Suport a la Internacionalització de la Pime” té en compte l’efecte tractor de les empreses exportadores i la necessitat d’oferir-los instruments de suport que ajudin a consolidar la seva activitat, promovent la diversificació geogràfica, l’augment del valor afegit a les exportacions, el component marquista i de contingut tecnològic, així com la millora de la capacitació dels recursos humans i directius relacionats amb la internacionalització. En aquest context, s’ha previst una Línia d’Ajuts de Mentoring Internacional que té com a objectiu donar suport a l’expansió i consolidació internacional de pimes exportadores, amb l’acompanyament d’un mentor que des de la seva experiència professional els guiï i orienti en la definició i implementació de la seva estratègia internacional.    

Concretament, l’objectiu d’aquesta línia és donar suport a les empreses en l’obtenció de les certificacions per a la comercialització internacional dels seus productes i serveis fora de la UE, amb la finalitat de facilitar l’accés a nous mercats i/o clients, així com millorar el valor afegit de les seves exportacions.  

BENEFICIARIS: Les entitats beneficiàries hauran de ser Pimes inscrites al Cens IAE. Queden excloses les empreses que operin en els sectors de la pesca, l’aqüicultura, el carbó i la producció primària dels productes agrícoles.  A més, les empreses hauran de disposar de producte, servei o marca pròpia i tenir una facturació superior a 300.000 euros en l’últim exercici comptable tancat. Les empreses sol·licitants no poden haver estat beneficiàries d’altres convocatòries d’ajuts del Programa de Mentoring i Suport a la Internacionalització, tant de la línia de certificació internacional, com de la línia de mentoring.  

QUANTIA: El pressupost assignat a la convocatòria d’ajuts és de 4.320.000 euros.   

L’empresa rebrà fins a 20.000 euros d’ajut econòmic, sobre un pressupost màxim elegible de 25.000 euros.   

En tots els casos, les despeses hauran de ser prefinançades per les empreses beneficiàries, que assumiran, a més, el 20% del cofinançament.  

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITDS: Finalitzarà el 31 de maig de 2024 o fins a esgotar el pressupost.  

Les entitats interessades podran presentar la seva sol·licitud i documentació a través del formulari habilitat a la Seu Electrònica de la Cambra de Comerç d’Espanya 

 CONVOCATÒRIA: 24a edició dels Premis Nacionals de Comerç de la Generalitat de Catalunya i dels Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris de la Generalitat de Catalunya

ÀMBIT: COMERÇ

DESCRIPCIÓ: Oberta la convocatòria de la 24a edició dels Premis Nacionals de Comerç de la Generalitat de Catalunya i dels Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris de la Generalitat de Catalunya de l’any 2023. L’objectiu dels Premis Nacionals de Comerç és distingir persones, empreses, entitats del sector i ens públics que hagin destacat per la seva iniciativa comercial i que, per la seva trajectòria, innovació i adaptabilitat, contribueixen de manera més rellevant al prestigi del comerç, particularment del comerç urbà de proximitat.

S’estableixen 4 categories i uns reconeixements: premi Nacional de Comerç, premi al Comerç més Innovador, premi al Comerç més Sostenible, premi a la Iniciativa Col·lectiva. Es podrà proposar el reconeixement a persones o empreses i entitats de prestigi del sector comercial.

Per altra banda, l’objectiu dels Premis als Establiments Centenaris és distingir els establiments i mercats municipals en actiu, que al llarg de cent anys o més han ofert un servei de qualitat i personalitzat als seus clients, tot adaptant-se als canvis. En aquest cas, s’estableixen tres categories: premi als establiments amb cent o més anys d’història, premi als establiments amb cent cinquanta o més anys d’història, premi als establiments amb dos-cents o més anys d’història

QUANTIA: L’import màxim destinat a la concessió d’aquests premis és de 10.000,00 euros.

SOL·LICITUDS: El termini de presentació de sol·licituds s’inicia a les 9:00 hores del dia 16 d’abril i finalitza a les 14.00 hores del 4 de juliol de 2024.

ENLLAÇ AL TRÀMIT PREMIS NACIONALS DE COMERÇ

ENLLAÇ AL TRÀMIT PREMIS NACIONALS ALS ESTABLIMENTS CENTENARIS

CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES

CONVOCATÒRIA: Subvencions per a projectes d'inversions productives a empreses industrials

ÀMBIT: INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓ: L’objecte d’aquesta línia de subvencions per a projectes d’inversions productives a Catalunya va destinada a aquells projectes d’inversions industrials per a noves plantes de producció o inversions en millores o nous processos productius que alhora comportin el manteniment i/o un increment net dels llocs de treball.

BENEFICIARIS: Poden ser beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta Ordre les empreses industrials amb codi de Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques (CCAE) 10 i 11 i del 13 al 32 ambdós inclosos que tinguin seu operativa a Catalunya, o bé que siguin de nova implantació a Catalunya. Aquest codi d’activitat haurà d’estar en els estatuts de l’empresa beneficiària amb anterioritat a la data de publicació de la convocatòria, o en el moment de la seva constitució si es tracta de nova implantació.

QUANTIA: L’import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 23.000.000,00 euros. L’import de la subvenció serà de fins a un màxim del 20% de la inversió elegible amb un màxim de 500.000,00 euros.

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: El termini per presentar la sol·licitud és del 20 de març a les 9.00h fins al 18 d’abril de 2024 a les 14.00h.

BASES REGULADORES

CONVOCATÒRIA

ENLLAÇ AL TRÀMIT

Bases reguladores dels ajuts destinats a la implementació d'estratègies de desenvolupament rural a través del Tiquet Rural

ÀMBIT: AGRICULTURA

DESCRIPCIÓ: S’ha publicat al DOGC, el dia 22 de març de 2024 l’Ordre ACC/55/2024, de 20 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a la implementació d’estratègies de desenvolupament rural a través del Tiquet Rural en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022. Els ajuts regulats en aquestes bases reguladores tenen com a finalitat el foment de la creació i/o el relleu d’empreses no agràries que generin activitat econòmica per a l’aplicació de les estratègies de desenvolupament local proposades pels GAL i aprovades pel DACC, amb accions adreçades a fomentar la reactivació econòmica i la creació d’ocupació. L’ajut consisteix en un import a tant alçat determinat per cobrir les despeses mínimes i l’actiu circulant requerit a una empresa per a la seva posada en funcionament o traspàs d’activitat, i uns increments determinats segons l’apartat 7 d’aquest annex.

BENEFICIARIS:

Persones físiques que creïn una microempresa a títol individual, o que adquireixin una microempresa en traspàs, en què com a mínim es generi el seu lloc de treball i no hagin estat donades d’alta com a autònoms en la mateixa activitat a què es dedicarà la nova microempresa per a la qual se sol·licita l’ajut en els últims tres anys en l’àmbit territorial Leader.

Persones jurídiques i cooperatives no agràries, sempre que, en el cas de les empreses no cooperatives, un dels socis assumeixi, com a mínim, el 50% dels riscos, de les responsabilitats civil, fiscal i social i de la seva gestió. En el cas de persones jurídiques, l’empresa ha de complir el requisit de ser microempresa d’acord amb la Recomanació 2003/361/CE, de 6 de maig.

QUANTIA: Els imports màxims a aplicar d’acord amb els criteris de valoració de cada GAL que consten en l’annex 2 són els següents:

Municipi d’empadronament del sol·licitant (màxim 5.000 euros):

– De menys de 500 habitants: 5.000 euros.

– 500 – 2.000 habitants: 3.000 euros.

– 2.001 – 5.000 habitants: 1.000 euros.

En el cas de les cooperatives, el 50% dels socis hauran de complir el requisit valorat.

Municipis de menys de 10.000 habitants on es desenvolupa l’activitat (màxim 15.000 euros):

– De menys de 500 habitants: 15.000 euros.

– 500 – 2.000 habitants: 10.000 euros.

– 2.001 – 5.000 habitants: 5.000 euros.

– 5.001 – 10.000 habitants: 2.500 euros.

Dones: 5.000 euros. En el cas de les cooperatives, el 50% dels socis hauran de complir aquest requisit.

Joves: 5.000 euros. Els joves han de ser menors de 40 anys en el moment de la presentació de la sol·licitud d’ajut. En el cas de les cooperatives i de les persones jurídiques, el 50% dels socis hauran de complir aquest requisit.

Els 5.000 euros restants quedaran subjectes al tipus d’activitat de la microempresa que determina cada GAL.

SOL·LICITUDS: Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es presentaran dins el termini que estableixi la convocatòria corresponent per mitjans telemàtics.

BASES REGULADORES

CONVOCATÒRIA: La convocatòria es preveu que es publiqui el proper 25 d’abril, i es donarà un mes per fer la sol·licitud.

Subvencions per a l'impuls de l’economia circular en els sectors del tèxtil i del plàstic (pendent de convocatòria)

ÀMBIT: COMERCIAL I EMPRESARIAL

DESCRIPCIÓ: El Ministeri per a la Transició ecològica i el Repte Demogràfic ha publicat les bases reguladores dels Ajuts per a l’impuls de l’economia circular als sectors del tèxtil i la moda i del plàstic.

Aquests ajuts tenen per objectiu fomentar la sostenibilitat i circularitat dels processos industrials i empresarials per millorar la competitivitat i innovació del tèxtil i la moda i del plàstic en el marc d’una economia circular que superi l’anterior model de producció lineal.

Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 5 del component 12 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència al “Règim de subvencions de suport a l’economia circular”.

BENEFICIARIS:

 • Les persones jurídiques de dret privat amb personalitat jurídica pròpia. No podran acollir-se als ajuts les entitats sense afany de lucre a excepció de les entitats d’economia social

Actuacions subvencionables 

Seran subvencionables les actuacions que, en els sectors del tèxtil i la moda i del plàstic, redueixin el consum de matèries primeres verges, redueixin la generació de residus i/o millorin la gestió de residus, contribuint de forma substancial a la transició cap a una economia circular en una de les següents categories:

 • Recerca i desenvolupament
 • Digitalització per a innovar en matèria de processos i organització
 • Increment del nivell de protecció mediambiental de l’entitat beneficiària receptora de l’ajut
 • Millora de la gestió de residus procedents de tercers

No seran actuacions subvencionables aquelles inversions destinades a l’adequació a la normativa europea en matèria de protecció ambiental en vigor o destinada a l’adequació de normativa europea adoptada però que encara no estigui en vigor.

QUANTIA: La dotació màxima global es determinarà a cada convocatòria. En qualsevol cas, els ajuts concedits tindran un import mínim de 100.000 euros per projecte i entitat beneficiària i un màxim de 10.000.000 euros. En el cas dels estudis de viabilitat i en els projectes de digitalització, l’ajut màxim per projecte serà de 5.000.000 euros.  Cap de les entitats beneficiàries podrà rebre més de 10.000.000 euros per convocatòria, independentment del nombre de projectes que executi en cada una d’elles. El percentatge màxim de cofinançament s’establirà en cada convocatòria.

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: Encara no s’ha obert.

BASES REGULADORES

CONVOCATÒRIA: EENergy: suport a pimes que millorin la seva eficiència energètica

ÀMBIT: EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I RENOVABLES

DESCRIPCIÓDurant dos anys, el projecte EENergy distribuirà 9 milions d’euros en forma de més de 900 ajuts per a pimes d’arreu d’Europa per participar en activitats, compres o integracions que millorin la seva despesa energètica global amb un mínim del 5%. Aquesta convocatòria busca finançar projectes de millora de l’eficiència energètica que augmentin el rendiment com a mínim un 5%.

BENEFICIARIS: Les candidates són pimes establertes abans de 2023, pertanyents a un estat membre del Programa de Mercat Únic i que siguin part del programa Enterprise Europe Network (poden incorporar-s’hi per participar a la convocatòria). Per participar hauran de desenvolupar un EENergy Action Plan amb un EENergy Sustainability Advisor que serà referenciat a la sol·licitud.  

QUANTIA: Les més de 900 subvencions disponibles són de fins a 10.000 euros i s’assignaran a l’atzar entre totes les pimes elegibles. Les activitats que poden ser finançades són les següents: 

 • Inversió: en equipament, programari i tecnologies destinats a reduir el consum energètic com, per exemple, programari que optimitzi el consum d’una línia de producció o sistemes de producció d’energia renovable.  
 • Consultoria: contractació de serveis de consultoria o auditoria per a identificar i/o implementar oportunitats per a la millora del rendiment energètic. 
 • Formació: cursos i programes de formació per a educar als treballadors en matèria d’eficiència energètica.  

A més, tots els sol·licitants, un cop és determinat que són elegibles, rebran, d’una banda, assessoria per part d’EEN sense cap cost. D’altra banda, rebran un informe inicial amb feedback referent a la seva sol·licitud i tres informes posteriors amb dades comparatives sobre el seu consum energètic respecte a altres empreses similars amb l’objectiu de permetre-les identificar oportunitats i prendre decisions informades sobre el seu rendiment energètic. D’aquesta manera, tots els sol·licitants, es converteixen en beneficiaris del programa, encara que no obtinguin la subvenció. La reducció del 5% de la despesa energètica s’haurà de dur a les activitats que hagin sigut incloses dins de la proposta ja sigui una infraestructura, un departament o una línia de producció concretes o tota l’empresa. 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: El termini de presentació de sol·licituds és fins el 15 d’abril del 2024.

CONVOCATÒRIA

CONVOCATÒRIA: Ajuts d'actuació integral per a la descarbonització d ela indústria manufacturera en el marc del PERTE de Descarbonització Industrial

ÀMBIT: SOSTENIBILITAT – DESCARBONITZACIÓ

DESCRIPCIÓ: El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (MINCOTUR) ha publicat l’ordre de bases reguladores i la primera convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència simple, dels Ajuts d’actuació integral per a la descarbonització de la indústria manufacturera en el marc del PERTE de Descarbonització Industrial. Aquests ajuts tindran per objectiu subvencionar projectes d’empreses que pertanyin als sectors de la indústria manufacturera que impulsin la descarbonització de la indústria, és a dir, la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. La present convocatòria s’emmarca en les Inversions 5 i 7, “Inversions de suport a la descarbonització industrial” del Component 12 “REPowerEU” del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

BENEFICIARIS:

 1. Les societats mercantils privades amb personalitat jurídica pròpia i les societats mercantils estatals que realitzin alguna activitat industrial, independentment de l’activitat principal definitiva als seus estatuts. Aquestes entitats hauran d’haver desenvolupat una activitat industrial com a mínim en els darrers tres anys.
 2. Les agrupacions sense personalitat jurídica pròpia en les que hi participi una entitat de l’apartat a). Aquestes agrupacions hauran d’estar organitzades entorn a una instal·lació industrial principal i en podran formar part també les empreses de serveis energètics i les societats mercantils privades proveïdores de coneixement que aportin tecnologia o coneixements tècnics necessaris per a la descarbonització de la instal·lació principal. Totes les entitats participants de l’agrupació hauran d’acreditar una experiència mínima de tres anys en la realització de l’activitat en què participen en el projecte.

ACTUACIONS:

Les sol·licituds s’hauran d’estructurar en un únic projecte tractor que condueixi a la descarbonització d’una única instal·lació industrial principal. Aquest projecte tractor podrà incloure diversos projectes primaris i haurà d’incloure obligatòriament un Pla d’Eficiència Energètica i de Transició Ecològica. Cada projecte primari s’haurà d’emmarcar en alguna de les línies d’actuació següents:

 1. Reducció d’emissions directes de la instal·lació:
  1. Descarbonització de fonts d’energia: electrificació de processos, incorporació d’hidrogen renovable i substitució de combustibles fòssils per combustibles renovables i ús de calor renovable com l’energia solar tèrmica.
  2. Gestió energètica integral de processos industrials: recuperació de calor en processos productius, aprofitament energètic de fluxos secundaris, emmagatzematge energètic i digitalització per a la millora de l’eficiència energètica i la gestió de fluxos tèrmics.
  3. Descarbonització per reducció de recursos naturals: utilització de matèries primeres secundàries per a la producció d’energia, utilització de subproductes de residus i valorització de residus en substitució de combustibles i matèries primeres fòssils.
  4. Captura, emmagatzematge i ús de carboni. Els projectes d’aquesta línia hauran de complir diverses condicions fixades a les bases reguladores.
 2. Millora substancial de l’eficiència energètica per a l’estalvi d’energia elèctrica.
 3. Instal·lacions d’energies renovables per a autoconsum de la instal·lació principal en la que es realitza el projecte.
 4. R+D+i per a impulsar la descarbonització de la instal·lació principal en la que es realitza la descarbonització.

QUANTIA:

Els ajuts concedits en el marc d’aquesta convocatòria podran tenir la forma de préstec, subvenció o una combinació de les dues modalitats. El finançament total a concedir (subvenció + préstec) serà com a màxim del 80% del pressupost finançable. En el cas dels préstecs reemborsables el període d’amortització serà de 10 anys amb 3 de carència i el tipus d’interès serà del 3,26%.

La quantia màxima de l’ajut dependrà de la línia en la que s’emmarqui el projecte primari:

 • Projectes de recerca industrial: 35.000.000 d’euros.
 • Projectes de desenvolupament experimental: 25.000.000 d’euros.
 • Estudis de viabilitat: 8.250.000 euros.
 • Projectes d’innovació en matèria d’organització i processos: 12.500.000 euros per empresa i projecte primari.
 • Projectes d’inversió per a la protecció del medi ambient i la descarbonització industrial amb caràcter innovador: En general, 30.000.000 d’euros per empresa i projecte primari.
 • Projectes d’eficiència energètica: 30.000.000 d’euros per empresa i projecte primari.
 • Projectes de promoció de l’energia procedent de fonts renovables per a l’autoconsum: 2.000.000 d’euros en el cas dels projectes que no incloguin emmagatzematge energètic i entre 10.000.000 i 30.000.000 d’euros per a la resta de projectes en funció de les tCO2e anuals que s’aconsegueixi reduir a través del projecte tractor.
 • Projectes d’inversió de pimes: 8.250.000 euros per empresa i projecte primari.

La intensitat de l’ajut dependrà també de la tipologia de projecte primari i de la mida de l’empresa, segons s’exposa a les bases reguladores. La intensitat serà com a màxim del 80% del pressupost del projecte i com a mínim del 15%.

El pressupost total corresponent a la convocatòria per a l’any 2023 és de gairebé 1.000.000.000 d’euros, dels quals 499.800.000 seran en forma de subvenció i 500.000.000 en forma de préstec reemborsable.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 17 d’abril de 2024. 

BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA

ENLLAÇ AL TRÀMIT

CONVOCATÒRIA de certificació internacional del Programa de "Mentoring i suport a la internacionalització de la Pime"

ÀMBIT: COMERÇ EXTERIOR

DESCRIPCIÓ: La Cambra de Comerç d’Espanya ha fet pública la convocatòria de la línia d’ajuts 2024 de certificació internacional del programa de “Mentoring i suport a la internacionalització de la Pime”, en el marc del Component 13 “Impuls a la Pime” del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons europeus Next Generation. L’objectiu d’aquesta línia és donar suport a les empreses en l’obtenció de les certificacions per a la comercialització internacional dels seus productes i serveis fora de la Unió Europea, amb la finalitat de facilitar l’accés a nous mercats i/o clients, així com millorar el valor afegit de les seves exportacions.  

BENEFICIARIS: Les entitats beneficiàries hauran de ser Pimes inscrites al Cens IAE. Queden excloses les empreses que operin en els sectors de la pesca, l’aqüicultura, el carbó i la producció primària dels productes agrícoles.  A més, les empreses hauran de disposar de producte, servei o marca pròpia i tenir una facturació superior a 1 milió d’euros en l’últim exercici comptable tancat.  

QUANTIA: El pressupost assignat a la convocatòria d’ajuts és de 8.000.000 eurosL’empresa rebrà fins a 20.000 euros d’ajut econòmic, sobre un pressupost màxim elegible de 25.000 euros.  

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: El termini de presentació de sol·licituds va iniciar-se el 25 de gener i finalitzarà el 31 de març de 2024 a les 14:00 h (o una vegada s’hagi esgotat el pressupost).  

COM SOL·LICITAR L’AJUT: Les entitats interessades hauran de presentar la sol·licitud i documentació a través del formulari habilitat a la Seu electrònica

CONVOCATÒRIA: Subvencions per a l'impuls de la llengua catalana en l'àmbit empresarial a Catalunya

ÀMBIT: POLÍTICA LINGUÍSTICA

DESCRIPCIÓ: El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya obrirà el mes de febrer una línia de subvencions per promoure actuacions específiques de foment de la llengua catalana en l’àmbit de l’empresa a Catalunya. En el marc d’aquestes ajudes es preveuen diverses actuacions que poden ser subvencionables:

 • Elaboració d’un pla lingüístic d’empresa i posada en marxa d’accions de foment de la llengua catalana previstes en aquest pla amb l’objectiu d’incrementar l’ús del català en l’entorn laboral i oferir productes i la prestació de serveis.
 • Accions de foment de la llengua catalana per incorporar-la a productes i serveis de l’empresa, a les activitats laborals i també a tota la documentació mercantil i laboral i als materials de comunicació i màrqueting.
 • Accions de foment de la llengua catalana en l’activitat professional, concretament aquelles adreçades al personal de l’empresa amb coneixements bàsics de català i que en facin augmentar l’ús interpersonal.

Un aspecte que cal tenir en compte és que no són subvencionables projectes que tenen per objectiu incorporar el català en productes tecnològics i la traducció de pàgines web, l’edició de llibres i revistes i els cursos generals de coneixements de català.

BENEFICIARIS: A empreses privades, tant persones físiques com jurídiques, amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i que també tinguin acreditació de distribució i comercialització de productes o serveis a Catalunya. Estan excloses d’aquesta subvenció les empreses en el capital social de les quals una o més administracions públiques o entitats del sector públic tinguin una participació superior al 50%.

COM SOL·LICITAR L’AJUT: Aquesta línia d’ajuts es podrà tramitar  telemàticament en aquest enllaç. És necessari disposar d’un certificat digital per poder enviar el formulari de sol·licitud.

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: El termini establert per a la presentació de sol·licituds és del 6 al 21 de febrer del 2024. Des de la Cambra de Comerç de Valls us podem donar suport en la gestió d’aquestes ajudes.

CONVOCATÒRIES: Ajuts de lloguer per a noves empreses al Centre Històric de Valls

ÀMBIT: COMERÇ I TURISME

DESCRIPCIÓL’Ajuntament de Valls obre una convocatòria d’ajuts destinats a afavorir la implantació de noves empreses en l’àmbit del Barri Antic de Valls, dins el marc de dinamització econòmica que estableix la Llei de Barris. Els ajuts regulats en aquestes bases tenen la finalitat de donar suport a la implantació de nous establiments, o el trasllat dels ja existents, en locals llogats amb aquesta finalitat dins l’àmbit del Barri Antic, mitjançant un ajut equivalent a les despeses de lloguer per un període de tres mesos contigus, amb un màxim de 1.000 euros.

BENEFICIARIS: Qualsevol persona física o jurídica, que sigui titular de contracte de lloguer de negoci o establiment comercial dins l’àmbit del Barri Antic, sempre i quan es donin les condicions següents:

a) Que estigui al corrent del pagament del lloguer del local objecte de la subvenció

b) Que l’establiment porti funcionant continuadament un mínim de tres mesos immediatament previs a l’atorgament de la subvenció i un màxim de cinc anys.

COM SOL·LICITAR L’AJUT: Telemàticament, a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament, segons el que estableix l’article 29 de l’Ordenança núm. 17, reguladora de l’administració electrònica. AQUÍ podeu iniciar el tràmit si teniu certificat.

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: El termini establert per a la presentació de sol·licituds és del 16 de desembre de 2023 al 15 de gener de 2024.

BASES REGULADORES

CONVOCATÒRIA

CONVOCATÒRIA: Ajuts de suport a l'activitat empresarial i comercial

ÀMBIT: COMERÇ

DESCRIPCIÓ: L’Ajuntament de Valls obre la convocatòria d’ajuts destinats a  incentivar les obres de millora d’establiments ja existents o implantació d’establiments comercials en l’àmbit del Pla d’Intervenció del Barri Antic de Valls (perímetre interior de les Muralles),amb un màxim de 1.200 euros. Els ajuts per a la promoció comercial i empresarial al Barri Antic s’articularan al voltant de la línia de subvenció següent: 1.- L’adequació i millora dels establiments ja existents o per trasllats d’aquests dins l’àmbit. 2.- L’adequació i millora d’establiments de nova implantació.

S’exclouen de l’objecte de la subvenció, d’una banda, les obres i actuacions que tinguin per finalitat assolir les condicions per a l’obtenció de la llicència ambiental i/o les obres imprescindibles per adequar-se a la normativa d’aplicació. I de l’altra, les actuacions executades sense disposar de les preceptives llicències municipals i/o d’altres administracions.

BENEFICIARIS: Qualsevol persona física o jurídica que siguin titulars d’empreses i establiments comercials ubicats dins l’àmbit del Barri Antic, segons delimitació establerta per la Llei de Barris.

COM SOL·LICITAR L’AJUT: Telemàticament, a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament, segons el que estableix l’article 29 de l’Ordenança núm. 17, reguladora de l’administració electrònica. AQUÍ podeu iniciar el tràmit si teniu certificat.

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: El termini establert per a la presentació de sol·licituds és del 16 de desembre de 2023 al 15 de gener de 2024.

BASES REGULADORES

CONVOCATÒRIA

CONVOCATÒRIA: Ajuts LEADER 2023

ÀMBIT: MEDI AMBIENT I RURAL

DESCRIPCIÓ: Els ajuts Leader són ajuts per a la dinamització econòmica i creació d’ocupació en el medi rural. Els ajuts es convoquen anualment i són finançats pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya i el fons FEADER, el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. L’elecció dels projectes bonificats es decideix per concurrència competitiva, és a dir, els projectes es valoren segons els criteris publicats anualment a les bases de la convocatòria. Alguns d’aquests criteris són el foment de la creació de llocs de treball, la innovació en el sector, la lluita contra el canvi climàtic o la protecció dels recursos naturals, entre altres.

BENEFICIARIS:

Persones de naturalesa privada: persones físiques o jurídiques (microempreses, pimes, cooperatives, associacions o fundacions participades per ens públics en menys d’un 25%) que realitzin inversions productives en:

 • Empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris (en el cas que els productes agroalimentaris estiguin inclosos a l’annex I del Tractat de funcionament de la UE, hauran de realitzar una inversió elegible, als efectes d’aquesta Ordre, inferior a 250.000 euros)
 • Empreses no agroalimentàries

 Persones de naturalesa pública amb seu a Catalunya: ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, consorcis, associacions, grups d’acció local, fundacions o empreses públiques participades per ens locals (en igual o més d’un 25%) que realitzin inversions no productives en:

 • a.Recuperació del patrimoni cultural i natura
 • b. Infraestructures públiques per a la mitigació del canvi climàtic
 • c. Infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació
 • d. Serveis a les persones

QUANTIA: Import de les subvencions atorgades d’acord amb les condicions fixades pel programa Leader

 • L’ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per les persones beneficiàries finals que figuren a l’apartat 3 d’aquest annex 1, d’acord amb les condicions fixades en aquestes bases
 • Per a projectes sol·licitats per persones de naturalesa privada, l’import de l’ajut no podrà ser superior al 40% de les despeses elegibles. Per a projectes sol·licitats per entitats públiques, aquest import no podrà ser superior al 80% de les despeses elegibles. En el cas dels projectes sol•licitats pels GAL, aquest import serà del 100% de les despeses elegibles.
 • L’import de l’ajut no pot ser superior a 100.000 euros per persona beneficiària, per projecte i convocatòria. En el cas dels projectes propis sol•licitats directament pels GAL, l’import màxim d’ajut serà de 50.000 euros per anualitat, a càrrec de la dotació pressupostària establerta per a cada GAL i d’acord amb el procediment de concessió establert, que és el de concurrència pública no competitiva.
 • La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà d’acord amb els criteris de selecció i priorització definits per cada GAL que estableix l’annex 2 d’aquesta Ordre. Les sol·licituds que no aconsegueixin la puntuació mínima fixada en aquests criteris i aquelles que, tot i obtenir aquesta puntuació mínima, no resultin subvencionables per manca de disponibilitat pressupostària es desestimaran
 • Els ajuts es limiten a un màxim de 200.000 euros d’ajut Leader atorgat durant els últims tres anys, corresponents a l’exercici fiscal de l’any de la resolució de concessió de l’ajut i els dos exercicis fiscals anteriors.
 • La subvenció podrà ser reduïda totalment o parcialment, abans que no es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

DOCUMENTACIÓ PER SOL·LICITAR L’AJUT

COM SOL·LICITAR L’AJUT: A través de l’espai del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Enllaç al formulari

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Es poden tramitar del 21 de desembre al 20 de gener.

CONVOCATÒRIA: Ajuts per a millorar els nivells de ciberseguretat de les pimes a través de la iniciativa "Activa Ciberseguretat"

ÀMBIT: ACCIÓ EXTERIOR

DESCRIPCIÓ: La Fundació EOI, organisme que pertany al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme convoca la concessió d’ajuts dirigits a millorar els nivells de ciberseguretat de les Pimes, a través de la iniciativa “Activa Ciberseguretat” en el marc del Component 13 “Impuls a la Pime” del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons europeus Next Generation. L’objecte dels ajuts consistirà en la recepció, per part de les empreses beneficiàries, d’un programa d’assessorament orientat a pimes per a millorar els seus nivells de ciberseguretat. El programa ofereix l’anàlisi de la situació actual de l’empresa en matèria de Ciberseguretat per a conèixer el seu nivell de seguretat actual i l’elaboració d’un Pla de Ciberseguretat específic per a l’empresa, amb un disseny personalitzat d’accions que hauran de ser desenvolupades i implantades per l’empresa beneficiària. El termini de durada del servei d’assessorament serà d’entre 4 i 5 mesos a comptar des de la publicació de la resolució de la concessió, excepte justificació acceptada per l’EOI.  L’entitat beneficiària rebrà un programa d’acompanyament, amb 20 hores d’assessorament, amb les següents fases: 

 1. Diagnòstic i auditoria de ciberseguretat de l’empresa 
 2. Elaboració d’un Pla de Ciberseguretat 
 3. Taller grupal i tancament de la prestació del servei 

L’entitat beneficiària seleccionarà, a través del formulari electrònic de sol·licitud de l’ajut, l’entitat col·laboradora que vulgui que li ofereixi el servei.  

BENEFICIARIS: Podran tenir la condició de beneficiàries les empreses que tinguin la condició de Pime, que tinguin personalitat jurídica pròpia a l’Estat espanyol i que estiguin legalment constituïdes i degudament inscrites al registre corresponent.  

QUANTIA: La quantia prevista per aquesta convocatòria és de 9.630.000 euros. La quantia individualitzada dels ajuts en espècie que es concedeixen, entesos com l’equivalent de subvenció bruta, serà de 2.140 euros.  

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins que s’esgoti el crèdit pressupostari establert a la convocatòria.  

COM SOL·LICITAR L’AJUT:  Es complimentaran per via telemàtica a la seu electrònica de la Fundació EOI, a través de la qual s’haurà d’omplir el formulari de sol·licitud i adjuntar els documents requerits. 

BASES REGULADORES

CONVOCATÒRIA

CONVOCATÒRIA:Programa de subvencions per a la contractació laboral de persones en situació de major vulnerabilitat (SOC-Contractació)

ÀMBIT: ACCIÓ EXTERIOR

DESCRIPCIÓ: El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha obert la convocatòria per a l’any 2023 del programa de subvencions per a la contractació laboral de persones en situació de major vulnerabilitat (SOC-Contractació). Aquests ajuts es regeixen per les bases reguladores contingudes a l’Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre. Aquests ajuts reben el cofinançament del Fons Social Europeu + (FSE+).  

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES:

Per aquesta convocatòria és subvencionable l’actuació destinada al foment de la contractació laboral.  

Concretament, es subvencionarà la modalitat de contracte indefinit, d’acord amb la normativa laboral vigent. Els contractes s’han de celebrar a temps complet i tenir el centre de treball ubicat a Catalunya.  

BENEFICIARIS: 

 • Les entitats sense ànim de lucre, incloses les associacions i fundacions  
 • Les cooperatives de treball associat 
 • Persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com a empresàries, un contracte de treball 
 • Corporacions de dret públic 

PERSONES DESTINATÀRIES

 • Persones en situació de desocupació de 45 anys o més 
 • Dones desocupades de 30 anys o més en situació de vulnerabilitat 
 • Persones desocupades de llarga durada de 30 anys o més 
 • Persones desocupades migrades d’origen extracomunitari de 30 anys o més 

QUANTIA: L’import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions per a la convocatòria 2023 és de 12.000.000 euros, repartits de la següent manera.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 29 de desembre de 2023 a les 15:00 h 

SOL·LICITUDS: Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment s’han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions que estaran disponibles a l’espai Tràmits de la Seu Electrònica de la Generalitat de Catalunya i al Canal empresa buscant el tràmit “Foment de l’ocupació i la contractació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya”.

BASES REGULADORES

CONVOCATÒRIA

CONVOCATÒRIA: Ajuts dirigits a impulsar el creixement de les pimes a través de la iniciativa "Activa Creixement"

ÀMBIT: DIGITALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ: La Fundació EOI, organisme que pertany al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, convoca la concessió d’ajuts dirigits a impulsar el creixement de les pimes a través de la iniciativa “Activa Creixement”, en el marc del Component 13 “Impuls a la Pime” del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons europeus Next Generation. L’objectiu dels ajuts és finançar l’adopció de solucions de digitalització disponibles en el mercat disponibles al Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa Kit Digital. Els ajuts es podran destinar a l’adopció de solucions de digitalització que tinguin com a finalitat substituir a les solucions ja adoptades pel beneficiari, sempre que suposin una millora funcional.

BENEFICIARIS: Podran obtenir la condició de beneficiaris les empreses que tinguin condició de Pime, que tinguin personalitat jurídica pròpia a l’Estat espanyol i estiguin legalment constituïdes i degudament inscrites al registre corresponent.  

QUANTIA: El termini per aquesta convocatòria és d’un màxim de 15.990.000 eurosLa quantia individualitzada dels ajuts en espècies, serà de 6.150 euros.  

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: El termini de presentació de sol·licituds començarà el 5 de setembre de 2023 i romandrà obert fins que s’esgoti el crèdit pressupostari de la convocatòria.  

COM SOL·LICITAR L’AJUT: La sol·licitud es complimentarà per via telemàtica a la seu electrònica de la Fundació EOI, a través de la qual s’haurà d’omplir el formulari de sol·licitud i adjuntar els documents requerits. Tots els tràmits del procediment s’hauran de realitzar a través de mitjans electrònics. 

BASES REGULADORES

CONVOCATÒRIA

CONVOCATÒRIA: Kit Digital dirigit a comunitats de béns, societats civils amb objecte mercantil, societats civils professionals 
i explotacions agràries de titularitat compartida

ÀMBIT: DIGITALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ: Red.es ha publicat la convocatòria d’ajuts destintats a la digitalització de les comunitats de béns, societats civils amb objecte mercantil, societats civils professionals i explotacions agràries de titularitat compartida, dels segments I, II i III en el marc del component 13 “Impuls a la Pime” del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons europeus Next Generation. L’objectiu dels ajuts és finançar l’adopció de solucions de digitalització disponibles en el mercat disponibles al Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa Kit Digital. Els ajuts es podran destinar a l’adopció de solucions de digitalització que tinguin com a finalitat substituir a les solucions ja adoptades pel beneficiari, sempre que suposin una millora funcional.

BENEFICIARIS: Les comunitats de béns, les societats civils amb objecte mercantil, les societats civils professionals i les explotacions agràries de titularitat compartida, que tinguin el domicili fiscal a l’Estat espanyol i que formin part d’algun dels següents segments: 

 • Segment I: Petites empreses d’entre 10 i menys de 50 treballadors 
 • Segment II: Petites empreses o Microempreses entre 3 i menys de 10 treballadors 
 • Segment III: Petites empreses o Microempreses d’entre 0 i menys de 3 treballadors 

Les persones físiques o jurídiques que hagin obtingut la condició de beneficiàries en alguna de les Convocatòries del Programa Kit Digital no podran presentar-se en aquesta convocatòria.  

QUANTIA: L’import màxim dels ajuts d’aquesta convocatòria ascendeix a 100.000.000 euros.  

L’import màxim d’ajuts per beneficiari serà de: 

 • Segment I: 12.000 euros 
 • Segment II: 6.000 euros 
 • Segment III: 2.000 euros 

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICTUDS: El termini de presentació de sol·licituds serà des del 12 de setembre de 2023 a les 11:00h fins al 31 de desembre de 2024 a les 11:00 h 

COM SOL·LICITAR L’AJUT: A través de la seu electrònica de red.es 

CONVOCATÒRIA: Obert el termini d'ajuts per impulsar la transformació digital a través de la iniciativa "Activa Indústria 4.0"

ÀMBIT: TRANSFORMACIÓ DIGITAL

DESCRIPCIÓ: La Fundació EOI, organisme que pertany al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha publicat la convocatòria per a la concessió d’ajuts dirigits a impulsar la transformació digital a través de la iniciativa “Activa Indústria 4.0”, en el marc del Component 13 “Impuls a la Pime” del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons europeus Next Generation. L’objectiu de l’assessorament especialitzat i personalitzat a les pimes beneficiàries és oferir un diagnòstic i anàlisi exhaustiu de la situació digital de partida de l’empresa i l’elaboració d’un Pla de Transformació que inclourà la definició, quantificació i priorització d’oportunitats de digitalització personalitzades. L’assessorament es prestarà a través de reunions individualitzades amb les empreses beneficiàries a la seu d’aquestes, treball remot de l’entitat col·laboradora i la realització de tallers temàtics i demostratius amb presentació de les tecnologies que ajuden a l’empresa beneficiària a definir el procés d’implantació de les accions recollides al Pla de Transformació Digital. 

BENEFICIARIS: Les empreses que tinguin la condició de Pime, que tinguin personalitat jurídica pròpia i estiguin legalment constituïdes. La seva activitat s’ha de referir a la indústria manufacturera (Secció C-Divisions 10 a 32 de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques 2009). 

QUANTIA: La despesa màxima per aquesta convocatòria és de 24.420.000 euros. La quantia individualitzada dels ajuts en espècies serà de 7.400 euros 

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: A partir del 12 de juliol de 2023 i fins a esgotar el crèdit pressupostari disponible 

COM SOL·LICITAR L’AJUT: Per via telemàtica mitjançant certificat digital vàlid i compatible amb la seu electrònica de la Fundació EOI. 

BASES REGULADORES

ENLLAÇ CONVOCATÒRIA

CONVOCATÒRIA: Programa ICEX Next d’Iniciació i Consolidació de l’Exportació.

ÀMBIT: COMERÇ EXTERIOR

DESCRIPCIÓ: La convocatòria té com a objecte la concessió de subvencions per a iniciar o consolidar el creixement internacional de petites i mitjanes empreses (pimes) que comptin amb un projecte competitiu, a través de la seva participació al programa ICEX Next. També està dirigit a facilitar la revisió de l’estratègia internacional a empreses afectades per canvis en les condicions dels seus mercats habituals. Els ajuts s’atorguen en règim de concurrència competitiva.  

BENEFICIARIS: Podran ser beneficiaris les petites i mitjanes empreses espanyoles amb potencial exportador que vulguin iniciar, consolidar o reorientar la seva estratègia internacional i que reuneixin els següents requisits: 

 • Ser considerada Pime 
 • Tenir un producte o servei propi que pugui ser comercialitzable internacionalment i comptar amb marca pròpia.
 • No ser filial comercial o productiva d’empresa estrangera 
 • Comptar amb una facturació superior a 300.000 euros, excepte per a les start-ups de base tecnològica de recent creació, i que ja comptin amb producte o servei comercialitzat 
 •  Aquesta convocatòria posa especial focus en les empreses que consolidin o reorientin la seva posició exterior i té la voluntat d’incloure aquelles empreses que, per les característiques del seu model de negoci, hagin de ser globals des del seu inici 
 • Comptar amb mitjans personals i materials mínims per a abordar el seu creixement internacional, més concretament, comptar amb una persona responsable del projecte internacional i una web pròpia.  
 • No haver participat en programa d’Iniciació d’ICEX (PIPE o ICEX Next) 

QUANTIA: La quantia màxima imputable serà de 7.200.000 euros. Aquesta quantia es podrà incrementar, en funció de la disposició pressupostària, amb una quantitat addicional de fins a 1.200.000 euros. L’import màxim a atorgar a cada un dels tres procediments de selecció de la convocatòria, és el següent: 

 • Procediment 1: 2.400.000 euros 
 • Procediment 2: 2.400.000 euros 
 • Procediment 3: 2.400.000 euros 

La subvenció màxima per empresa beneficiària és de 24.000 euros, corresponent al 60% de cofinançament.

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: Dins de la convocatòria es realitzaran tres procediments de selecció successius, segons el següent calendari: 

 • Procediment 1: TANCAT
 • Procediment 2: De l’1 al 20 de setembre de 2023 
 • Procediment 3: Del 29 de novembre al 20 de desembre de 2023 

ENLLAÇ CONVOCATÒRIA

COM SOL·LICITAR L’AJUT: De forma electrònica a través de la plataforma de gestió online ICEX Next, accessible a través de la pàgina web d’ICEX Next.

CONVOCATÒRIA: Ajuts Kit Digital per empreses de 0 a 2 treballadors (Segment III)

ÀMBIT: DIGITALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ: Red.es posa en marxa la tercera convocatòria per a la sol·licitud de les ajudes del Programa Kit Digital. En aquesta ocasió, la convocatòria s’adreça a les empreses d’entre 0 i menys de 3 empleats que vulguin optar per una ajuda per millorar el nivell de maduresa digital. El Kit Digital és un programa del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transofrmació Digital, a través de Red.es, amb fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya, finançat pel Pla Europeu Next Generation EU, amb la col·laboració de la Cambra de Valls.

BENEFICIARIS: pimes d’entre 0 i menys de 3 treballadors (segment III)

QUANTIA: 2.00o euros

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: Fins el 31/12/2024

COM SOL·LICITAR L’AJUT: A través de l‘Oficina Accelera pime de la Cambra de Valls i a la seu electrònica de Red.es.

CONVOCATÒRIA: Ajuts Kit Digital per empreses de 3 a 9 treballadors (Segment II)

ÀMBIT: DIGITALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ: El programa Kit Digital és una iniciativa del Govern d’Espanya que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital. El Kit Digital és un programa del Ministeri d’Assumptes Econòmics i TRansofrmació Digital, a través de Red.es, amb fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya, finançat pel Pla Europeu Next Generation EU, amb la col·laboració de la Cámara de Comercio de España i la Cambra de Valls.

BENEFICIARIS: pimes d’entre 1 i 9 treballadors (segment II)

QUANTIA: 6.00O euros

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: Fins el 31/12/2024 

COM SOL·LICITAR L’AJUT: A través de l‘Oficina Accelera pime de la Cambra de Valls i a la seu electrònica de Red.es.

CONVOCATÒRIA: Ajuts Kit Digital per empreses de 10 a 49 treballadors (Segment I)

ÀMBIT: DIGITALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ: El Kit Digital és un programa del Govern d’Espanya, gestionat per Red.es, entitat adscrita al Ministeri d’Asumptes Econòmics i Transforamció Digital a través de la Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·Ligència Artificial. L’objectiu del Kit Digital és subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital. Està finançat pel Pla Europeu Next Generation EU, amb la col·laboració de la Cámara de Comercio de España i la Cambra de Valls.

BENEFICIARIS: pimes d’entre 10 i 49 treballadors (segment I)

QUANTIA: 12.000 euros.

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: Fins el 31/12/2024

COM SOL·LICITAR L’AJUT: A través de l‘Oficina Accelera pime de la Cambra de Valls i a la seu electrònica de Red.es

CONVOCATÒRIA: Ajuts del Programa de modernització del Comerç: Fons Tecnològic (Next Generation EU)

ÀMBIT: DIGITALITZACIÓ, SOSTENIBILITAT

DESCRIPCIÓ: El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha publicat els criteris de distribució i el repartiment territorial del crèdit destinat al finançament del Programa de modernització del Comerç: Fons Tecnològic fruit de l’Acord de la Conferència Sectorial de Comerç. Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 4 del component 13 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència al “Suport al comerç”.

La convocatòria té com a finalitat promoure la incorporació de noves tecnologies que permetin a les pimes del comerç local, de forma individual o per mitjà de les associacions del sector, donar resposta als nous hàbits de consum que impactin en la transformació digital i sostenibilitat del propi establiment i en el seu model de negoci.

QUANTIA: El pressupost estatal total d’aquesta convocatòria és de 50.000.000 d’euros per a cada un dels exercicis 2022 i 2023. En el cas de Catalunya li corresponen 7.871.685 euros que es preveu que beneficiïn un mínim de 32 pimes o associacions anuals. La intensitat de l’ajut que es concedeixi no podrà ser inferior al 70% dels costos subvencionables.

BENEFICIARIS: Podran acollir-se a aquests ajuts les associacions sense ànim de lucre del sector comercial i les empreses del sector del comerç que tinguin la consideració de pime. L’activitat principal del negoci haurà de correspondre a alguna de les activitats incloses als codis 45, 46 o 47 de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques 2009 (CNAE-2009).

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: Fins el 31/12/2023

BASES REGULADORES

ENLLAÇ CONVOCATÒRIA

CONVOCATÒRIA: Autoconsum i l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable, i la implantació de sistemes tèrmics renovables 
en el sector residencial

ÀMBIT: ENERGIES RENOVABLES

DESCRIPCIÓ: Els programes d’incentius aprovats es dirigeixen a instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge (programes 1,2 i 4), a instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents (programes 3 i 5) i a instal·lacions d’energies renovables tèrmiques (programa 6). El llistat complet d’actuacions subvencionables es troba a l’Annex I de les bases reguladores

QUANTIA: % sobre cost subvencionable (consultar Annex III bases reguladores)

DATA PUBLICACIÓ: 14/12/2021

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: 31/12/2023 o extinció recursos

ENLLAÇ CONVOCATÒRIA

CONVOCATÒRIA: Rehabilitació energètica d'edificis existents en municipis de menys de 5.000 habitants

ÀMBIT: TRANSICIÓ ENERGÈTICA

DESCRIPCIÓ: Ajuts a les actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació energètica per a municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000), finançat amb fons europeus Next Generation. Actuacions relacionades amb la millora de l’eficiència energètica de l’envoltant tèrmica i la millora de l’eficiència energètica i ús d’energies renovables a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària. Les actuacions subvencionables hauran d’aconseguir una reducció del consum d’energia primària no renovable del 30% respecte d ela situació de partida, mitjançant un certificat d’eficiència energètica.

BENEFICIARIS:

 • Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietàries d’edificis existents destinats a qualsevol ús.
 • Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d’edificis residencials amb ús d’habitatge.
 • Els propietaris que de manera agrupada siguin propietaris d’edificis.
 • Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis que acreditin aquesta condició mitjançant contracte vigent a llarg termini amb la propietat que els atorgui facultat expressa per portar a terme obres de rehabilitació
 • Les empreses de serveis energètics o els proveïdors de serveis energètics. Per poder ser-ne beneficiàries, hauran d’actuar d’acord amb el contracte que tinguin establert amb la propietat.
 • Les entitats locals.
 • Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.
 • Els ajuntaments, les diputacions provincials o les entitats locals equivalents i les mancomunitats o agrupacions de municipis catalans i qualsevol organisme públic i entitat de dret públic vinculats o dependents de les administracions públiques esmentades i de la Generalitat.

DATA PUBLICACIÓ: 21/02/2022

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: Fins el 31/12/23 o fins esgotar pressupost.

ENLLAÇ CONVOCATÒRIA

CERCADOR D'AJUTS I SUBVENCIONS:
 • CANAL EMPRESA. Cercador del Canal Empresa de la Generalitat on hi podeu trobar tots els ajuts i tràmits de cada Departament i classificats per àmbits.
 • ACCIÓ – Agència per la Internacionalització. Cercador d’ajuts i serveis elaborat per ACCIÓ, l’antic “FISUB”. Aquí trobaràs tota la informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereixen les diferents administracions i organismes per a les empreses i els emprenedors ubicats a Catalunya.
 • CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA. Aquí s’hi poden trobar totes les subvencions i ajudes que publica el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Cataluya
 • ICAEN (Institut Català d’Energia). A aquest link hi ha les subvencions relacionades amb Energies Renovables i transició energètica.
 • GOBIERNO DE ESPAÑA. Els diferents organismes públics dependents de l’Administració General de l’Estat, les Comunitats Autònomes i Ajuntaments publiquen convocatòries de concursos i subvencions, l’adjudicació de les quals està regulada per la Llei de Contractes del Sector Públic i per la Llei General de subvencions.
 • NEXT GENERATION-OBJECTIVO TRANSFORMACIÓN. Pàgina web amb la informació sobre els Fons Next-Generation.
 • AJUDES CÁMARA DE ESPAÑA.

Convocatoria Programa Xpande Digital 2021. El Programa Xpande Digital 2021 té per objectiu donar suport a la internacionalització de les PIMES de la demarcació de la Cambra de Comerç de Valls, mitjançant el desenvolupament de Plans de Màrqueting Digital Internacional mitjançant una fase de serveis d’assessorament individualitzat i una fase d’ajudes per a el desenvolupament dels seus plans d’acció de màrqueting digital internacional.

 Programa Comercio Minorista. L’objectiu de la convocatòria és promoure la participació de les pimes comercials de la demarcació cameral de la Cambra de Comerç de Valls a l’actuació de Diagnostics d’Innovació del Programa de Comerç Minorista.

Des de la Cambra de Comerç us podem ajudar a sol·licitar qualsevol dels ajuts. Podeu posar-vos en contacte amb:

Carles Solé
Gerència
gerencia@cambravalls.com
Telèfon: 977 600 909

També et pot interessar