Ajuts i subvencions per a l’empresa

ET RECOMANEM!

CONVOCATÒRIA: Programa TU+1.

ÀMBIT: CREIXEMENT DE NEGOCI

DESCRIPCIÓ: S’ha publicat una nova convocatòria de la línia de subvencions per a autònoms, a través del programa “TU+1”, mitjançant el qual es pretén fomentar la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense assalariats a càrrec, amb la finalitat que aquesta contractació pugui repercutir favorablement sobre el creixement del negoci d’aquests autònoms i millorar l’ocupació.

 BENEFICIARIS:

 • Els autònoms i autònomes i les societats limitades unipersonals (SLU) quan no tinguin persones treballadores a càrrec. En el cas de les SLU no es podrà sol·licitar una subvenció per la persona física autònoma societària i una altra per la SLU sinó que, únicament, es podrà demanar per a la SLU (explotadora de l’activitat).
 • Els treballadors i treballadores autònoms amb un o diversos treballadors o treballadores autònoms col·laboradors a càrrec, sempre que el nou contracte indefinit no es formalitzi amb aquest o aquests treballadors o treballadores autònoms col·laboradors.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES:

 • Contractes de treball indefinit, durant un període mínim temporal de 18 mesos, d’una persona en situació d’atur inscrita com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO).
 • En cas que es formalitzi un contracte de treball a temps parcial, aquest no pot ser en cap cas inferior al 50% de la jornada de treball.
 • No seran objecte d’aquesta subvenció els contractes de treball fixos discontinus.

QUANTIA: Es concedeix un import màxim de fins a 19.745,00 euros per a cadascun d’aquests autònoms o societats limitades unipersonals (SLU) sense treballadors a càrrec que formalitzin un contracte indefinit a jornada completa, o en el supòsit que es formalitzi un contracte de treball a temps parcial, aquest no pot ser en cap cas inferior al 50% de la jornada de treball i l’import serà proporcional a la jornada que realitzi el treballador.

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: El termini de presentació de sol·licituds estarà obert fins les 15.00 hores del dia 28 de setembre de 2023.

COM SOL·LICITAR L’AJUT: A través de la web del canal empresa, a l’apartat subvencions del programa TU1

BASES REGULADORES

CONVOCATÒRIA

Si necessiteu que us ajudem en la tramitació, us podeu posar en contacte amb nosaltres al 977 600 909 o al correu gerencia@cambravalls.com

CONVOCATÒRIA: Ajuts dirigits a impulsar el creixement de les pimes a través de la iniciativa "Activa Creixement"

ÀMBIT: DIGITALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ: La Fundació EOI, organisme que pertany al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, convoca la concessió d’ajuts dirigits a impulsar el creixement de les pimes a través de la iniciativa “Activa Creixement”, en el marc del Component 13 “Impuls a la Pime” del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons europeus Next Generation. L’objectiu dels ajuts és finançar l’adopció de solucions de digitalització disponibles en el mercat disponibles al Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa Kit Digital. Els ajuts es podran destinar a l’adopció de solucions de digitalització que tinguin com a finalitat substituir a les solucions ja adoptades pel beneficiari, sempre que suposin una millora funcional.

BENEFICIARIS: Podran obtenir la condició de beneficiaris les empreses que tinguin condició de Pime, que tinguin personalitat jurídica pròpia a l’Estat espanyol i estiguin legalment constituïdes i degudament inscrites al registre corresponent.  

QUANTIA: El termini per aquesta convocatòria és d’un màxim de 15.990.000 eurosLa quantia individualitzada dels ajuts en espècies, serà de 6.150 euros.  

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: El termini de presentació de sol·licituds començarà el 5 de setembre de 2023 i romandrà obert fins que s’esgoti el crèdit pressupostari de la convocatòria.  

COM SOL·LICITAR L’AJUT: La sol·licitud es complimentarà per via telemàtica a la seu electrònica de la Fundació EOI, a través de la qual s’haurà d’omplir el formulari de sol·licitud i adjuntar els documents requerits. Tots els tràmits del procediment s’hauran de realitzar a través de mitjans electrònics. 

BASES REGULADORES

CONVOCATÒRIA

CONVOCATÒRIA: Subvencions per afavorir l'autoocupació de joves en el marc del FSE+

ÀMBIT: AUTOOCUPACIÓ

DESCRIPCIÓ: El Departament d’Empresa i Treball ha publicat la convocatòria de concessió de subvencions de l’any 2023 per afavorir l’autoocupació de joves. Aquests ajuts estan cofinançats en un 40% pel Programa del Fons Social Europeu (FSE+) de Catalunya 2021-2027. Els ajuts s’han projectat amb la finalitat de facilitar la recuperació econòmica inclusiva després d’una crisi, lluitar contra la taxa elevada de desocupació juvenil, i afavorir que els joves emprenedors puguin accedir al mercat de treball a través de l’autoocupació, entesa com una eina que afavoreixi l’inici de projectes professionals que permetin desenvolupar capacitats i iniciar-se en la vida laboral.

S’estableixen dues línies de subvencions en la iniciativa d’autoocupació de joves en el marc del FSE+: 

 • Línia 1: Actuacions per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ que tinguin domicili fiscal i, si escau, el centre de treball ubicat a un micropoble de Catalunya (menys de 500 habitants). 
 • Línia 2: Actuacions per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+, que tinguin el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball, ubicat a Catalunya.  

Els autònoms amb domicili fiscal ubicat a un micropoble de Catalunya podran sol·licitar, en un únic formulari de sol·licitud, l’ajut per a les dues línies de subvenció. 

BENEFICIARIS: Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els treballadors/es autònoms que tinguin entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) en el moment d’iniciar l’activitat com  autònoms. Els treballadors/es hauran d’estar donats d’alta al registre del programa de Garantia Juvenil, en situació Inscrit beneficiari.  

QUANTIA: L’import destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 13.000.000 euros segons la distribució anual següent: per a l’any 2023, 10.400.000 euros; per a l’any 2025, 2.600.000 euros.

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: Des del  17 de juliol de 2023 i fins el dia 20 de setembre de 2023 a les 15 hores.

COM SOL·LICITAR L’AJUT: Els tràmits s’han de presentar per mitjans electrònics a través del Canal Empresa o a l’apartat de Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya.

BASES REGULADORES

ENLLAÇ CONVOCATÒRIA

CONVOCATÒRIA: Kit Digital dirigit a comunitats de béns, societats civils amb objecte mercantil, societats civils professionals 
i explotacions agràries de titularitat compartida

ÀMBIT: DIGITALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ: Red.es ha publicat la convocatòria d’ajuts destintats a la digitalització de les comunitats de béns, societats civils amb objecte mercantil, societats civils professionals i explotacions agràries de titularitat compartida, dels segments I, II i III en el marc del component 13 “Impuls a la Pime” del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons europeus Next Generation. L’objectiu dels ajuts és finançar l’adopció de solucions de digitalització disponibles en el mercat disponibles al Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa Kit Digital. Els ajuts es podran destinar a l’adopció de solucions de digitalització que tinguin com a finalitat substituir a les solucions ja adoptades pel beneficiari, sempre que suposin una millora funcional.

BENEFICIARIS: Les comunitats de béns, les societats civils amb objecte mercantil, les societats civils professionals i les explotacions agràries de titularitat compartida, que tinguin el domicili fiscal a l’Estat espanyol i que formin part d’algun dels següents segments: 

 • Segment I: Petites empreses d’entre 10 i menys de 50 treballadors 
 • Segment II: Petites empreses o Microempreses entre 3 i menys de 10 treballadors 
 • Segment III: Petites empreses o Microempreses d’entre 0 i menys de 3 treballadors 

Les persones físiques o jurídiques que hagin obtingut la condició de beneficiàries en alguna de les Convocatòries del Programa Kit Digital no podran presentar-se en aquesta convocatòria.  

QUANTIA: L’import màxim dels ajuts d’aquesta convocatòria ascendeix a 100.000.000 euros.  

L’import màxim d’ajuts per beneficiari serà de: 

 • Segment I: 12.000 euros 
 • Segment II: 6.000 euros 
 • Segment III: 2.000 euros 

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICTUDS: El termini de presentació de sol·licituds serà des del 12 de setembre de 2023 a les 11:00h fins al 31 de desembre de 2024 a les 11:00 h 

COM SOL·LICITAR L’AJUT: A través de la seu electrònica de red.es 

CONVOCATÒRIA: Obert el termini d'ajuts per impulsar la transformació digital a través de la iniciativa "Activa Indústria 4.0"

ÀMBIT: TRANSFORMACIÓ DIGITAL

DESCRIPCIÓ: La Fundació EOI, organisme que pertany al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha publicat la convocatòria per a la concessió d’ajuts dirigits a impulsar la transformació digital a través de la iniciativa “Activa Indústria 4.0”, en el marc del Component 13 “Impuls a la Pime” del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons europeus Next Generation. L’objectiu de l’assessorament especialitzat i personalitzat a les pimes beneficiàries és oferir un diagnòstic i anàlisi exhaustiu de la situació digital de partida de l’empresa i l’elaboració d’un Pla de Transformació que inclourà la definició, quantificació i priorització d’oportunitats de digitalització personalitzades. L’assessorament es prestarà a través de reunions individualitzades amb les empreses beneficiàries a la seu d’aquestes, treball remot de l’entitat col·laboradora i la realització de tallers temàtics i demostratius amb presentació de les tecnologies que ajuden a l’empresa beneficiària a definir el procés d’implantació de les accions recollides al Pla de Transformació Digital. 

BENEFICIARIS: Les empreses que tinguin la condició de Pime, que tinguin personalitat jurídica pròpia i estiguin legalment constituïdes. La seva activitat s’ha de referir a la indústria manufacturera (Secció C-Divisions 10 a 32 de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques 2009). 

QUANTIA: La despesa màxima per aquesta convocatòria és de 24.420.000 euros. La quantia individualitzada dels ajuts en espècies serà de 7.400 euros 

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: A partir del 12 de juliol de 2023 i fins a esgotar el crèdit pressupostari disponible 

COM SOL·LICITAR L’AJUT: Per via telemàtica mitjançant certificat digital vàlid i compatible amb la seu electrònica de la Fundació EOI. 

BASES REGULADORES

ENLLAÇ CONVOCATÒRIA

ÀMBIT: COMERÇOS

DESCRIPCIÓ: La Generalitat ha obert el termini per sol·licitar l’adhesió de la campanya val escolar de 100€ per a nens i nenes d’educació primària.

BENEFICIARIS: Les famílies de mig milió de nens i nenes podran beneficiar-se de vals de descompte a bescanviar per llibres, diccionaris, papereria, elements d’escriptura, calculadores, motxilles i jocs educatius.

Els establiments de venda de material escolar interessats han de comptar amb establiment físic a Catalunya i estar donats d’alta en el cens de l’impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) en els epígrafs següents:

 • 619.1 – Comerç a l’engròs de joguines i articles d’esport.
 • 619.5 – Comerç a l’engròs d’articles de papereria i escriptori, articles de dibuix i belles arts.
 • 619.6 – Comerç a l’engròs de llibres, periòdics i revistes.
 • 659.4 – Comerç al detall de llibres, periòdics, articles de papereria i escriptori i articles de dibuix i belles arts.
 • 659.6 – Comerç al detall de joguines, articles d’esport; roba, calçat i complements esportius, armes, municions i articles de pirotècnia.
 • 661.1 – Comerç al detall en grans magatzems.
 • 661.2 – Comerç al detall en hipermercats.
 • 661.3 – Comerç al detall en magatzems populars.

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: Els establiments interessats poden sol·licitar l’adhesió fins el 31 d’octubre del 2023.

COM SOL·LICITAR L’ADHESIÓ: S’ha de formalitzar a través de la plataforma digital valescolar.cat.

ENLLAÇ A LA CONVOCATÒRIA

CONVOCATÒRIA: Programa ICEX Next d’Iniciació i Consolidació de l’Exportació.

ÀMBIT: COMERÇ EXTERIOR

DESCRIPCIÓ: La convocatòria té com a objecte la concessió de subvencions per a iniciar o consolidar el creixement internacional de petites i mitjanes empreses (pimes) que comptin amb un projecte competitiu, a través de la seva participació al programa ICEX Next. També està dirigit a facilitar la revisió de l’estratègia internacional a empreses afectades per canvis en les condicions dels seus mercats habituals. Els ajuts s’atorguen en règim de concurrència competitiva.  

BENEFICIARIS: Podran ser beneficiaris les petites i mitjanes empreses espanyoles amb potencial exportador que vulguin iniciar, consolidar o reorientar la seva estratègia internacional i que reuneixin els següents requisits: 

 • Ser considerada Pime 
 • Tenir un producte o servei propi que pugui ser comercialitzable internacionalment i comptar amb marca pròpia.
 • No ser filial comercial o productiva d’empresa estrangera 
 • Comptar amb una facturació superior a 300.000 euros, excepte per a les start-ups de base tecnològica de recent creació, i que ja comptin amb producte o servei comercialitzat 
 •  Aquesta convocatòria posa especial focus en les empreses que consolidin o reorientin la seva posició exterior i té la voluntat d’incloure aquelles empreses que, per les característiques del seu model de negoci, hagin de ser globals des del seu inici 
 • Comptar amb mitjans personals i materials mínims per a abordar el seu creixement internacional, més concretament, comptar amb una persona responsable del projecte internacional i una web pròpia.  
 • No haver participat en programa d’Iniciació d’ICEX (PIPE o ICEX Next) 

QUANTIA: La quantia màxima imputable serà de 7.200.000 euros. Aquesta quantia es podrà incrementar, en funció de la disposició pressupostària, amb una quantitat addicional de fins a 1.200.000 euros. L’import màxim a atorgar a cada un dels tres procediments de selecció de la convocatòria, és el següent: 

 • Procediment 1: 2.400.000 euros 
 • Procediment 2: 2.400.000 euros 
 • Procediment 3: 2.400.000 euros 

La subvenció màxima per empresa beneficiària és de 24.000 euros, corresponent al 60% de cofinançament.

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: Dins de la convocatòria es realitzaran tres procediments de selecció successius, segons el següent calendari: 

 • Procediment 1: TANCAT
 • Procediment 2: De l’1 al 20 de setembre de 2023 
 • Procediment 3: Del 29 de novembre al 20 de desembre de 2023 

ENLLAÇ CONVOCATÒRIA

COM SOL·LICITAR L’AJUT: De forma electrònica a través de la plataforma de gestió online ICEX Next, accessible a través de la pàgina web d’ICEX Next.

CONVOCATÒRIA: Ajuts Kit Digital per empreses de 0 a 2 treballadors (Segment III)

ÀMBIT: DIGITALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ: Red.es posa en marxa la tercera convocatòria per a la sol·licitud de les ajudes del Programa Kit Digital. En aquesta ocasió, la convocatòria s’adreça a les empreses d’entre 0 i menys de 3 empleats que vulguin optar per una ajuda per millorar el nivell de maduresa digital. El Kit Digital és un programa del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transofrmació Digital, a través de Red.es, amb fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya, finançat pel Pla Europeu Next Generation EU, amb la col·laboració de la Cambra de Valls.

BENEFICIARIS: pimes d’entre 0 i menys de 3 treballadors (segment III)

QUANTIA: 2.00o euros

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: Fins el 31/12/2024

COM SOL·LICITAR L’AJUT: A través de l‘Oficina Accelera pime de la Cambra de Valls i a la seu electrònica de Red.es.

CONVOCATÒRIA: Ajuts Kit Digital per empreses de 3 a 9 treballadors (Segment II)

ÀMBIT: DIGITALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ: El programa Kit Digital és una iniciativa del Govern d’Espanya que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital. El Kit Digital és un programa del Ministeri d’Assumptes Econòmics i TRansofrmació Digital, a través de Red.es, amb fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya, finançat pel Pla Europeu Next Generation EU, amb la col·laboració de la Cámara de Comercio de España i la Cambra de Valls.

BENEFICIARIS: pimes d’entre 1 i 9 treballadors (segment II)

QUANTIA: 6.00O euros

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: Fins el 31/12/2024 

COM SOL·LICITAR L’AJUT: A través de l‘Oficina Accelera pime de la Cambra de Valls i a la seu electrònica de Red.es.

CONVOCATÒRIA: Ajuts Kit Digital per empreses de 10 a 49 treballadors (Segment I)

ÀMBIT: DIGITALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ: El Kit Digital és un programa del Govern d’Espanya, gestionat per Red.es, entitat adscrita al Ministeri d’Asumptes Econòmics i Transforamció Digital a través de la Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·Ligència Artificial. L’objectiu del Kit Digital és subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital. Està finançat pel Pla Europeu Next Generation EU, amb la col·laboració de la Cámara de Comercio de España i la Cambra de Valls.

BENEFICIARIS: pimes d’entre 10 i 49 treballadors (segment I)

QUANTIA: 12.000 euros.

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: Fins el 31/12/2024

COM SOL·LICITAR L’AJUT: A través de l‘Oficina Accelera pime de la Cambra de Valls i a la seu electrònica de Red.es

CONVOCATÒRIA: Ajuts del Programa de modernització del Comerç: Fons Tecnològic (Next Generation EU)

ÀMBIT: DIGITALITZACIÓ, SOSTENIBILITAT

DESCRIPCIÓ: El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha publicat els criteris de distribució i el repartiment territorial del crèdit destinat al finançament del Programa de modernització del Comerç: Fons Tecnològic fruit de l’Acord de la Conferència Sectorial de Comerç. Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 4 del component 13 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència al “Suport al comerç”.

La convocatòria té com a finalitat promoure la incorporació de noves tecnologies que permetin a les pimes del comerç local, de forma individual o per mitjà de les associacions del sector, donar resposta als nous hàbits de consum que impactin en la transformació digital i sostenibilitat del propi establiment i en el seu model de negoci.

QUANTIA: El pressupost estatal total d’aquesta convocatòria és de 50.000.000 d’euros per a cada un dels exercicis 2022 i 2023. En el cas de Catalunya li corresponen 7.871.685 euros que es preveu que beneficiïn un mínim de 32 pimes o associacions anuals. La intensitat de l’ajut que es concedeixi no podrà ser inferior al 70% dels costos subvencionables.

BENEFICIARIS: Podran acollir-se a aquests ajuts les associacions sense ànim de lucre del sector comercial i les empreses del sector del comerç que tinguin la consideració de pime. L’activitat principal del negoci haurà de correspondre a alguna de les activitats incloses als codis 45, 46 o 47 de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques 2009 (CNAE-2009).

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: Fins el 31/12/2023

BASES REGULADORES

ENLLAÇ CONVOCATÒRIA

CONVOCATÒRIA: Autoconsum i l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable, i la implantació de sistemes tèrmics renovables 
en el sector residencial

ÀMBIT: ENERGIES RENOVABLES

DESCRIPCIÓ: Els programes d’incentius aprovats es dirigeixen a instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge (programes 1,2 i 4), a instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents (programes 3 i 5) i a instal·lacions d’energies renovables tèrmiques (programa 6). El llistat complet d’actuacions subvencionables es troba a l’Annex I de les bases reguladores

QUANTIA: % sobre cost subvencionable (consultar Annex III bases reguladores)

DATA PUBLICACIÓ: 14/12/2021

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: 31/12/2023 o extinció recursos

ENLLAÇ CONVOCATÒRIA

CONVOCATÒRIA: Rehabilitació energètica d'edificis existents en municipis de menys de 5.000 habitants

ÀMBIT: TRANSICIÓ ENERGÈTICA

DESCRIPCIÓ: Ajuts a les actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació energètica per a municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000), finançat amb fons europeus Next Generation. Actuacions relacionades amb la millora de l’eficiència energètica de l’envoltant tèrmica i la millora de l’eficiència energètica i ús d’energies renovables a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària. Les actuacions subvencionables hauran d’aconseguir una reducció del consum d’energia primària no renovable del 30% respecte d ela situació de partida, mitjançant un certificat d’eficiència energètica.

BENEFICIARIS:

 • Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietàries d’edificis existents destinats a qualsevol ús.
 • Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d’edificis residencials amb ús d’habitatge.
 • Els propietaris que de manera agrupada siguin propietaris d’edificis.
 • Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis que acreditin aquesta condició mitjançant contracte vigent a llarg termini amb la propietat que els atorgui facultat expressa per portar a terme obres de rehabilitació
 • Les empreses de serveis energètics o els proveïdors de serveis energètics. Per poder ser-ne beneficiàries, hauran d’actuar d’acord amb el contracte que tinguin establert amb la propietat.
 • Les entitats locals.
 • Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.
 • Els ajuntaments, les diputacions provincials o les entitats locals equivalents i les mancomunitats o agrupacions de municipis catalans i qualsevol organisme públic i entitat de dret públic vinculats o dependents de les administracions públiques esmentades i de la Generalitat.

DATA PUBLICACIÓ: 21/02/2022

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: Fins el 31/12/23 o fins esgotar pressupost.

ENLLAÇ CONVOCATÒRIA

CERCADOR D'AJUTS I SUBVENCIONS:
 • CANAL EMPRESA. Cercador del Canal Empresa de la Generalitat on hi podeu trobar tots els ajuts i tràmits de cada Departament i classificats per àmbits.
 • ACCIÓ – Agència per la Internacionalització. Cercador d’ajuts i serveis elaborat per ACCIÓ, l’antic “FISUB”. Aquí trobaràs tota la informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereixen les diferents administracions i organismes per a les empreses i els emprenedors ubicats a Catalunya.
 • CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA. Aquí s’hi poden trobar totes les subvencions i ajudes que publica el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Cataluya
 • ICAEN (Institut Català d’Energia). A aquest link hi ha les subvencions relacionades amb Energies Renovables i transició energètica.
 • GOBIERNO DE ESPAÑA. Els diferents organismes públics dependents de l’Administració General de l’Estat, les Comunitats Autònomes i Ajuntaments publiquen convocatòries de concursos i subvencions, l’adjudicació de les quals està regulada per la Llei de Contractes del Sector Públic i per la Llei General de subvencions.
 • NEXT GENERATION-OBJECTIVO TRANSFORMACIÓN. Pàgina web amb la informació sobre els Fons Next-Generation.
 • AJUDES CÁMARA DE ESPAÑA.

Convocatoria Programa Xpande Digital 2021. El Programa Xpande Digital 2021 té per objectiu donar suport a la internacionalització de les PIMES de la demarcació de la Cambra de Comerç de Valls, mitjançant el desenvolupament de Plans de Màrqueting Digital Internacional mitjançant una fase de serveis d’assessorament individualitzat i una fase d’ajudes per a el desenvolupament dels seus plans d’acció de màrqueting digital internacional.

 Programa Comercio Minorista. L’objectiu de la convocatòria és promoure la participació de les pimes comercials de la demarcació cameral de la Cambra de Comerç de Valls a l’actuació de Diagnostics d’Innovació del Programa de Comerç Minorista.

Des de la Cambra de Comerç us podem ajudar a sol·licitar qualsevol dels ajuts. Podeu posar-vos en contacte amb:

Carles Solé
Gerència
gerencia@cambravalls.com
Telèfon: 977 600 909

També et pot interessar