Ajuts i subvencions per a l’empresa

ET RECOMANEM!

CONVOCATÒRIA: Ajuts a Suport al Transport Sostenible i Digital

ÀMBIT: INDÚSTRIA I TRANSPORT

BREU DESCRIPCIÓ: Els projectes objecte dels ajuts hauran de seguir alguna de les següents línies d’actuació:

 • Interoperabilitat en transport ferroviari de mercaderies
 • Foment de la intermodalitat del transport
 • Modernització de material ferroviari de mercaderies
 • Transport per carretera segur, sostenible i connectat
 • Sostenibilitat del transport marítim i aeri
 • Digitalització del transport

BENEFICIARIS:

 • Totes aquelles persones jurídiques privades o entitats del sector públic empresarial que tinguin domicili fiscal a l’Estat Espanyol, residència fiscal o un establiment permanent en territori espanyol
 • Les agrupacions de persones jurídiques

DATA PUBLICACIÓ: 29/04/2022

DATA TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: 40 dies hàbils comptats a partir del dia següent de la data de publicació de la convocatòria al BOE (publicada el 29 d’abril de 2022) i fins a les 17:00 h.

ENLLAÇ CONVOCATÒRIA

CONVOCATÒRIA: Ajuts Next Generation EU a projectes de RDI en l'ambit de la Indústria Connectada 4.0 (ACTIVA_Financiación)

ÀMBIT: INDÚSTRIA

DESCRIPCIÓ: Els projectes objecte dels ajuts hauran de seguir alguna de les següents línies d’actuació:

1) Línia de Recerca, Desenvolupament i Innovació:  Inclou projectes d’investigació industrial, desenvolupament experimental i projectes d’innovació en matèria d’organització i processos.

2) Línia d’Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica: Inclous inversions amb caràcter innovador destinades a la protecció del medi ambient.

Els projectes han d’adaptar-se a les següents prioritats temàtiques:

 • Economia circular i ecoinnovació aplicades a la millora de les cadenes de valor
 • Descarbonització, eficiència energètica, noves fonts d’energia renovable i reducció d’emissions contaminants
 • Materials i productes avançats
 • Innovació en processos de qualitat i seguretat
 • Innovacions del procés productiu derivades de la prioritat temàtica 3

BENEFICIARIS: Poden ser beneficiàries dels ajuts les societats amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïdes a Espanya i degudament inscrites en el registre corresponent, independentment de la seva mida, que desenvolupin una activitat industrial -com a mínim durant un període de 3 anys des de la data límit de sol·licitud- i que no formin part del sector públic. .

QUANTIA: préstec, subvenció o una combinació de les dues modalitats. L’import total màxim convocat serà de 150.000.000 euros, dels quals 91.000.000 seran en forma de préstec i 59.000.000 en forma de subvenció.

El finançament total a concedir serà, com a màxim, del 80% del pressupost finançable.

Els préstecs reemborsables tindran un interès del 0% i un termini d’amortització total de 10 anys amb 3 anys de carència.

DATA PUBLICACIÓ: 28/04/2022

DATA TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: Del 10 al 31 de maig de 2022

ENLLAÇ CONVOCATÒRIA

CONVOCATÒRIA: Ajuts Next Generation EU a projectes de RDI en l’àmbit de la Indústria Connectada 4.0 /ACTIVA financiació

ÀMBIT: INDÚSTRIA

DESCRIPCIÓ: Els projectes objecte dels ajuts han d’estar destinats a aplicar-se a la indústria manufacturera i han de seguir alguna de les prioritats temàtiques següents:

 • Plataformes d’interconnexió de la cadena de valor de l’empresa
 • Solucions pel tractament avançat de dades
 • Solucions d’intel·ligència artificial
 • Projectes de simulació industrial
 • Disseny i fabricació additiva
 • Projectes de realitat augmentada, realitat virtual i visió artificial
 • Robòtica col·laborativa i cognitiva
 • Sensòrica

BENEFICIARIS: Societats que no formin part del sector públic i que desenvolupin una activitat industrial al menys 3 anys abans de la data límit de sol·licitud de l’ajut. A més, han de complir totes les condicions establertes a les bases reguladores.

QUANTIA: Un màxim de 140.000.000 euros dels quals 100.000.000 euros en forma de préstec i 40.000.000 euros en forma de subvenció. Els ajuts podran tenir la forma de préstec, subvenció o una combinació d’ambdues modalitats. Es finançarà com a màxim el 80 per cent del pressupost finançable del projecte.

DATA PUBLICACIÓ: 13/04/2022

DATA TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: des del 25 d’abril al 17 de maig de 2022.

ENLLAÇ CONVOCATÒRIA

CONVOCATÒRIA: Contractació en pràctiques de persones joves (16-29 anys) en situació d'atur per a empreses i cooperatives de 
treball social
Ajuts a la contractació de joves

ÀMBIT: OCUPACIÓ

DESCRIPCIÓ: L’objectiu d’aquest

a convocatòria és subvencionar la contractació en pràctiques de persones joves en situació d’atur per a empreses i cooperatives de treball associat.

BENEFICIARIS: Persones aturades inscrites com a demandants d’ocupació a l’Oficina de Treball corresponent del SOC.

DATA TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: Fins el 30 d’abril 2022.

ENLLAÇ CONVOCATÒRIA

Informació per sol·licitar els ajuts de contractació de persones joves

1a CONVOCATÒRIA: Programa "Kit Digital" per a la digitalització d'empreses d'entre 10 i 49 treballadors

ÀMBIT: DIGITALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ: El programa Kit Digital impulsat pel Govern d’Espanya té com a objectiu promoure la digitalització de petites empreses, micropimes i autònoms, i contribuir a modernitzar el teixit productiu espanyol. Aquests ajuts estan destinats a la digitalització d’empreses del Segment I (entre 10 i menys de 50 treballadors), en el marc del Pla de Digitalització PIMEs 2021-2025 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons Next Generation EU. 

BENEFICIARIS: Les petites empreses i persones en situació d’autoocupació del Segment I que tinguin el seu domicili fiscal a l’Estat Espanyol. 

QUANTIA: L’import màxim d’ajut per beneficiari serà de 12.000 euros. L’import total dels ajuts és de 500.000.000 euros.

DATA TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: Fins el 15 d’agost 2022.

ENLLAÇ CONVOCATÒRIA

CONVOCATÒRIA: Ajuts per a projectes de digitalització de "última milla" a empreses del sector turístic

ÀMBIT: NOVES TECNOLOGIA I TURISME

DESCRIPCIÓ: Donar suport tant a projectes de digitalització d’empreses del sector turístic o de qualsevol dels seus subsectors productius com a projectes singulars i transformadors que cobreixin processos i productes fàcilment escalables i replicables amb una clara orientació a l’usuari final i que continguin millores en la digitalització i intel·ligència aplicats a la gestió, promoció, posada en valor i difusió per a destinacions i sector turístic.

QUANTIA: Pressupost total de 25.000.000€ dividits en dues línies:

 • Línia 1: Projectes de desenvolupament tecnològic innovadors que incorporin tecnologies emergents o de nou desenvolupament amb risc tecnològic mitjà/baix.
 • Línia 2: Projectes d’implantació i adopció de noves tecnologies que incorporaran tecnologies testades prèviament a el mercat amb risc tecnològic baix.

El pressupost mínim del projecte ha de ser de 500.000€ i de fins a 5M€ per als projectes presentats a la línia 1 i d’entre 300.000€ i 750.000€ per als projectes de la línia 2, podent finançar fins a un 50% del pressupost total del projecte.

BENEFICIARIS: 

 • Empreses del sector turístic.
 • Empreses l’activitat de les quals els permeti constituir-se en socis tecnològics i amb experiència demostrable a l’àmbit turístic.
 • Associacions professionals i empresarials, l’objecte social i l’activitat de les quals tanqui relació directa amb el sector turístic.

TERMINI PRESENTACIÓ: El termini de presentació és d’un mes des de la publicació de la convocatòria al BOE

Consulta les bases reguladores al BOE

CONVOCATÒRIA: Autoconsum i l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable, i la implantació de sistemes tèrmics renovables 
en el sector residencial

ÀMBIT: ENERGIES RENOVABLES

DESCRIPCIÓ: Els programes d’incentius aprovats es dirigeixen a instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge (programes 1,2 i 4), a instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents (programes 3 i 5) i a instal·lacions d’energies renovables tèrmiques (programa 6). El llistat complet d’actuacions subvencionables es troba a l’Annex I de les bases reguladores

QUANTIA: % sobre cost subvencionable (consultar Annex III bases reguladores)

DATA PUBLICACIÓ: 14/12/2021

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: 31/12/2023 o extinció recursos

TERMINI EXECUCIÓ: 18 mesos

ENLLAÇ CONVOCATÒRIA

CONVOCATÒRIA:Rehabilitació energètica d'edificis existents en municipis de menys de 5.000 habitants

ÀMBIT: TRANSICIÓ ENERGÈTICA

DESCRIPCIÓ: Ajuts a les actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació energètica per a municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000), finançat amb fons europeus Next Generation. Actuacions relacionades amb la millora de l’eficiència energètica de l’envoltant tèrmica i la millora de l’eficiència energètica i ús d’energies renovables a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària. Les actuacions subvencionables hauran d’aconseguir una reducció del consum d’energia primària no renovable del 30% respecte d ela situació de partida, mitjançant un certificat d’eficiència energètica.

BENEFICIARIS:

 • Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietàries d’edificis existents destinats a qualsevol ús.
 • Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d’edificis residencials amb ús d’habitatge.
 • Els propietaris que de manera agrupada siguin propietaris d’edificis.
 • Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis que acreditin aquesta condició mitjançant contracte vigent a llarg termini amb la propietat que els atorgui facultat expressa per portar a terme obres de rehabilitació
 • Les empreses de serveis energètics o els proveïdors de serveis energètics. Per poder ser-ne beneficiàries, hauran d’actuar d’acord amb el contracte que tinguin establert amb la propietat.
 • Les entitats locals.
 • Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.
 • Els ajuntaments, les diputacions provincials o les entitats locals equivalents i les mancomunitats o agrupacions de municipis catalans i qualsevol organisme públic i entitat de dret públic vinculats o dependents de les administracions públiques esmentades i de la Generalitat.

DATA PUBLICACIÓ: 21/02/2022

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: A partir del 22 de febrer a les 9 hores i fins esgotar pressupost (o alternativament fins el 31 de desembre de 2023)

ENLLAÇ CONVOCATÒRIA

CONVOCATÒRIA: Contractació laboral de persones de 30 i més anys

ÀMBIT: OCUPACIÓ

DESCRIPCIÓ: L’objecte d’aquesta convocatòria és subvencionar la contractació laboral de persones aturades de 30 i més anys per fomentar la creació d’ocupació estable i de qualitat, i en concret, la creació de llocs de treball per a persones en situació de vulnerabilitat.

QUANTIA: Pressupost del projecte 39.000.000 euros.

DATA PUBLICACIÓ: 10/01/2022

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 31/05/2022

ENLLAÇ CONVOCATÒRIA

Cercadors d’ajuts i subvencions

 • CANAL EMPRESA. Cercador del Canal Empresa de la Generalitat on hi podeu trobar tots els ajuts i tràmits de cada Departament i classificats per àmbits.
 • ACCIÓ – Agència per la Internacionalització. Cercador d’ajuts i serveis elaborat per ACCIÓ, l’antic “FISUB”. Aquí trobaràs tota la informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereixen les diferents administracions i organismes per a les empreses i els emprenedors ubicats a Catalunya.
 • CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA. Aquí s’hi poden trobar totes les subvencions i ajudes que publica el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Cataluya
 • ICAEN (Institut Català d’Energia). A aquest link hi ha les subvencions relacionades amb Energies Renovables i transició energètica.
 • GOBIERNO DE ESPAÑA. Els diferents organismes públics dependents de l’Administració General de l’Estat, les Comunitats Autònomes i Ajuntaments publiquen convocatòries de concursos i subvencions, l’adjudicació de les quals està regulada per la Llei de Contractes del Sector Públic i per la Llei General de subvencions.
 • NEXT GENERATION-OBJECTIVO TRANSFORMACIÓN. Pàgina web amb la informació sobre els Fons Next-Generation.
 • AJUDES CÁMARA DE ESPAÑA.

 

Convocatoria Programa Xpande Digital 2021. El Programa Xpande Digital 2021 té per objectiu donar suport a la internacionalització de les PIMES de la demarcació de la Cambra de Comerç de Valls, mitjançant el desenvolupament de Plans de Màrqueting Digital Internacional mitjançant una fase de serveis d’assessorament individualitzat i una fase d’ajudes per a el desenvolupament dels seus plans d’acció de màrqueting digital internacional.

 Programa Comercio Minorista. L’objectiu de la convocatòria és promoure la participació de les pimes comercials de la demarcació cameral de la Cambra de Comerç de Valls a l’actuació de Diagnostics d’Innovació del Programa de Comerç Minorista.

 

Per sol·licitar informació referent a qualsevol ajut o subvenció podeu posar-vos en contacte amb:

Carles Solé
Gerència
gerencia@cambravalls.com
Telèfon: 977 600 909

També et pot interessar