Ajuts i subvencions per a l’empresa

ET RECOMANEM!

CONVOCATÒRIA: Ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals Leader 2022

ÀMBIT: INVERSIONS

BREU DESCRIPCIÓ: Realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals, la creació i/o manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves, i estan adreçats principalment a actuacions per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, la creació i desenvolupament de microempreses i pimes, el foment d’activitats turístiques, i la conservació i millora del patrimoni rural.

 BENEFICIARIS: Persones físiques i jurídiques (públiques o privades) que realitzin inversions elegibles en l’àmbit territorial Leader d’un mínim de 12.000,00 euros, sense IVA, per als sol·licitants privats, i d’un mínim de 40.000,00 euros, sense IVA, en el cas dels públics.

QUANTIA: fins a un 40% de la inversió amb un màxim de 100.000,00€.

DATA PUBLICACIÓ: 15/07/2022.

DATA TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: del 16 de juliol al 30 de setembre de 2022.

ENLLAÇ CONVOCATÒRIA

CONVOCATÒRIA: Cupons ACCIÓ a la competitivitat de l'empresa

ÀMBIT: INNOVACIÓ EMPRESARIAL

BREU DESCRIPCIÓ: Es tracta d’ajudes directes bescanviables per contractar serveis en innovació, indústria 4.0, internacionalització, International eTrade o canvi climàtic, a través de l’assessorament dels proveïdors acreditats per ACCIÓ, l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat de Catalunya. Els cupons et permeten vendre a nous països, incorporar noves tecnologies o adaptar l’empresa als canvis de l’entorn. Modalitats:

 • Cupons ACCIÓ a la innovació: Fins a 8.000 euros per identificar noves oportunitats d’innovació i avançar-te als canvis de l’entorn.
 • Cupons ACCIÓ a la indústria 4.0 i Cupons DIH4CAT de testatge de tecnologies digitals: Fins a 20.000 euros per incorporar o testar noves tecnologies.
 • Cupons ACCIÓ a la internacionalització: Fins a 8.000 euros per fer un pla d’expansió internacional i fins a 6.000 euros per definir una estratègia d’internacionalització on-line.
 • Cupons ACCIÓ per combatre el canvi climàtic: Fins a 8.000 euros per definir un full de ruta tecnològic i mitigar els efectes del canvi climàtic a la teva empresa.

DATA PUBLICACIÓ: 28 de juny del 2022

OBERTURA CONVOCATÒRIA: dimarts 5 de juliol a les 9 hores

ENLLAÇ CONVOCATÒRIA

CONVOCATÒRIA: Subvencions a projectes de transformació digital i incorporació de tecnologies d'indústria 4.0

ÀMBIT: INDÚSTRIA

BREU DESCRIPCIÓ: Ajuts destinats a la implementació de projectes de  transformació digital, mitjançant l’adquisició de maquinària i equipament avançat (maquinari i programari) i la incorporació de tecnologies de la indústria 4.0, necessàries per a la transformació digital del procés productiu de plantes ubicades a Catalunya, que permetin millorar la competitivitat i la sostenibilitat en un entorn de pandèmia i de transformació del sector industrial.

BENEFICIARIS:

 • microempreses del sector industrial i de serveis a la producció.
 • petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció.
 • mitjanes empreses del sector industrial i de serveis a la producció.

QUANTIA: Es subvencionarà fins a un 20% de la inversió elegible amb un màxim de 50.000,00 euros d’ajut per projecte.

DATA PUBLICACIÓ: Dilluns 27 de juny del 2022

DATA TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: del 28 de juny de 2022 a les 9.00 h fins al 15 de setembre de 2022 a les 15.00 hores.

ENLLAÇ CONVOCATÒRIA

1a CONVOCATÒRIA: Programa "Kit Digital" per a la digitalització d'empreses d'entre 10 i 49 treballadors

ÀMBIT: DIGITALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ: El programa Kit Digital impulsat pel Govern d’Espanya té com a objectiu promoure la digitalització de petites empreses, micropimes i autònoms, i contribuir a modernitzar el teixit productiu espanyol. Aquests ajuts estan destinats a la digitalització d’empreses del Segment I (entre 10 i menys de 50 treballadors), en el marc del Pla de Digitalització PIMEs 2021-2025 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons Next Generation EU. 

BENEFICIARIS: Les petites empreses i persones en situació d’autoocupació del Segment I que tinguin el seu domicili fiscal a l’Estat Espanyol. 

QUANTIA: L’import màxim d’ajut per beneficiari serà de 12.000 euros. L’import total dels ajuts és de 500.000.000 euros.

DATA TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: Fins el 15 d’agost 2022.

ENLLAÇ CONVOCATÒRIA

CONVOCATÒRIA: Ajuts per a projectes de digitalització de "última milla" a empreses del sector turístic

ÀMBIT: NOVES TECNOLOGIA I TURISME

DESCRIPCIÓ: Donar suport tant a projectes de digitalització d’empreses del sector turístic o de qualsevol dels seus subsectors productius com a projectes singulars i transformadors que cobreixin processos i productes fàcilment escalables i replicables amb una clara orientació a l’usuari final i que continguin millores en la digitalització i intel·ligència aplicats a la gestió, promoció, posada en valor i difusió per a destinacions i sector turístic.

QUANTIA: Pressupost total de 25.000.000€ dividits en dues línies:

 • Línia 1: Projectes de desenvolupament tecnològic innovadors que incorporin tecnologies emergents o de nou desenvolupament amb risc tecnològic mitjà/baix.
 • Línia 2: Projectes d’implantació i adopció de noves tecnologies que incorporaran tecnologies testades prèviament a el mercat amb risc tecnològic baix.

El pressupost mínim del projecte ha de ser de 500.000€ i de fins a 5M€ per als projectes presentats a la línia 1 i d’entre 300.000€ i 750.000€ per als projectes de la línia 2, podent finançar fins a un 50% del pressupost total del projecte.

BENEFICIARIS: 

 • Empreses del sector turístic.
 • Empreses l’activitat de les quals els permeti constituir-se en socis tecnològics i amb experiència demostrable a l’àmbit turístic.
 • Associacions professionals i empresarials, l’objecte social i l’activitat de les quals tanqui relació directa amb el sector turístic.

TERMINI PRESENTACIÓ: El termini de presentació és d’un mes des de la publicació de la convocatòria al BOE

Consulta les bases reguladores al BOE

CONVOCATÒRIA: Autoconsum i l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable, i la implantació de sistemes tèrmics renovables 
en el sector residencial

ÀMBIT: ENERGIES RENOVABLES

DESCRIPCIÓ: Els programes d’incentius aprovats es dirigeixen a instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge (programes 1,2 i 4), a instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents (programes 3 i 5) i a instal·lacions d’energies renovables tèrmiques (programa 6). El llistat complet d’actuacions subvencionables es troba a l’Annex I de les bases reguladores

QUANTIA: % sobre cost subvencionable (consultar Annex III bases reguladores)

DATA PUBLICACIÓ: 14/12/2021

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: 31/12/2023 o extinció recursos

TERMINI EXECUCIÓ: 18 mesos

ENLLAÇ CONVOCATÒRIA

CONVOCATÒRIA:Rehabilitació energètica d'edificis existents en municipis de menys de 5.000 habitants

ÀMBIT: TRANSICIÓ ENERGÈTICA

DESCRIPCIÓ: Ajuts a les actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació energètica per a municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000), finançat amb fons europeus Next Generation. Actuacions relacionades amb la millora de l’eficiència energètica de l’envoltant tèrmica i la millora de l’eficiència energètica i ús d’energies renovables a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària. Les actuacions subvencionables hauran d’aconseguir una reducció del consum d’energia primària no renovable del 30% respecte d ela situació de partida, mitjançant un certificat d’eficiència energètica.

BENEFICIARIS:

 • Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietàries d’edificis existents destinats a qualsevol ús.
 • Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d’edificis residencials amb ús d’habitatge.
 • Els propietaris que de manera agrupada siguin propietaris d’edificis.
 • Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis que acreditin aquesta condició mitjançant contracte vigent a llarg termini amb la propietat que els atorgui facultat expressa per portar a terme obres de rehabilitació
 • Les empreses de serveis energètics o els proveïdors de serveis energètics. Per poder ser-ne beneficiàries, hauran d’actuar d’acord amb el contracte que tinguin establert amb la propietat.
 • Les entitats locals.
 • Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.
 • Els ajuntaments, les diputacions provincials o les entitats locals equivalents i les mancomunitats o agrupacions de municipis catalans i qualsevol organisme públic i entitat de dret públic vinculats o dependents de les administracions públiques esmentades i de la Generalitat.

DATA PUBLICACIÓ: 21/02/2022

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: A partir del 22 de febrer a les 9 hores i fins esgotar pressupost (o alternativament fins el 31 de desembre de 2023)

ENLLAÇ CONVOCATÒRIA

Cercadors d’ajuts i subvencions

 • CANAL EMPRESA. Cercador del Canal Empresa de la Generalitat on hi podeu trobar tots els ajuts i tràmits de cada Departament i classificats per àmbits.
 • ACCIÓ – Agència per la Internacionalització. Cercador d’ajuts i serveis elaborat per ACCIÓ, l’antic “FISUB”. Aquí trobaràs tota la informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereixen les diferents administracions i organismes per a les empreses i els emprenedors ubicats a Catalunya.
 • CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA. Aquí s’hi poden trobar totes les subvencions i ajudes que publica el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Cataluya
 • ICAEN (Institut Català d’Energia). A aquest link hi ha les subvencions relacionades amb Energies Renovables i transició energètica.
 • GOBIERNO DE ESPAÑA. Els diferents organismes públics dependents de l’Administració General de l’Estat, les Comunitats Autònomes i Ajuntaments publiquen convocatòries de concursos i subvencions, l’adjudicació de les quals està regulada per la Llei de Contractes del Sector Públic i per la Llei General de subvencions.
 • NEXT GENERATION-OBJECTIVO TRANSFORMACIÓN. Pàgina web amb la informació sobre els Fons Next-Generation.
 • AJUDES CÁMARA DE ESPAÑA.

 

Convocatoria Programa Xpande Digital 2021. El Programa Xpande Digital 2021 té per objectiu donar suport a la internacionalització de les PIMES de la demarcació de la Cambra de Comerç de Valls, mitjançant el desenvolupament de Plans de Màrqueting Digital Internacional mitjançant una fase de serveis d’assessorament individualitzat i una fase d’ajudes per a el desenvolupament dels seus plans d’acció de màrqueting digital internacional.

 Programa Comercio Minorista. L’objectiu de la convocatòria és promoure la participació de les pimes comercials de la demarcació cameral de la Cambra de Comerç de Valls a l’actuació de Diagnostics d’Innovació del Programa de Comerç Minorista.

 

Per sol·licitar informació referent a qualsevol ajut o subvenció podeu posar-vos en contacte amb:

Carles Solé
Gerència
gerencia@cambravalls.com
Telèfon: 977 600 909

També et pot interessar