Ajuts i subvencions per a l’empresa

ET RECOMANEM!

CONVOCATÒRIA: Línia de subvencions per a projectes d'inversions productives que millorin la competitivitat, l'impacte en el grau
de sostenibilitat ambiental i la digitalització a empreses industrials.

ÀMBIT: DIGITALITZACIÓ / SOSTENIBILITAT /INVERSIONS

DESCRIPCIÓ: Subvencions a projectes d’inversions industrials per a noves plantes de producció o inversions en millores o nous processos productius que alhora comportin el manteniment i/o un increment net dels llocs de treball. Aquestes inversions han de tenir un caràcter rellevant i tractor en la cadena de valor de l’activitat corresponent, d’acord amb els objectius del nou Pacte Nacional per a la Indústria. Es subvencionen projectes d’inversions en actius fixes per a noves plantes industrials o per a la millora dels processos productius de plantes existents que:

 • Comporti un volum d’inversió d’un mínim de 250.000 € i un màxim de 3.000.000 €. Un projecte que tingui una inversió superior a 3 M€ haurà de justificar igualment l’import íntegre del projecte.
 • Compromís mínim de manteniment dels llocs de treball existents a la data de sol·licitud.
 • Aquestes inversions han de tenir un caràcter rellevant i tractor en la cadena de valor de l’activitat, d’acord amb els principals objectius del PNI i en particular en l’àmbit de la sostenibilitat, eficiència energètica i digitalització dels processos productius.

BENEFICIARIS: Empreses industrials i de serveis connexos a la producció sempre que l’activitat principal del sol·licitant disposi d’un CCAE comprès a l’Annex 2 de les bases (veure també criteri de valoració F de l’activitat industrial).

QUANTIA: La subvenció per a les persones beneficiàries serà de fins a un 20% de la inversió elegible amb un màxim de 500.000,00 euros d’ajut per projecte.

PRESSUPOST: L’import màxim d’aquesta convocatòria és de 10.056.977,65 euros.

TERMINI: El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos corresponents comença a les 9.00 del 25 de gener de 2023 i romandrà obert fins a les 14.00 del 27 d’abril de 2023.

ENLLAÇ A LA CONVOCATÒRIA

CONVOCATÒRIA: Programa Ocupació + Transformació 2023

ÀMBIT: DIGITALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ: El Departament d’Empresa i Treball ha obert una nova convocatòria del programa ‘Ocupació + Transformació” dirigit a autònoms, microempreses i cooperatives. L’objectiu és oferir-los suport per la manteniment de l’ocupació compensant una part dels costos salarials i facilitar la seva digitalització o transició cap a l’economia verda. La subvenció cobreix, en part, els costos salarials de les treballadores, treballadores autònomes o sòcies treballadores de les entitats beneficiàries mentre que, aquestes, es comprometen a realitzar accions de caràcter formatiu en una de les línies objecte de la subvenció:

Línia 1 – manteniment de l’ocupació + realització d’una acció per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l’economia verda. 

Línia 2 – manteniment de l’ocupació  + realització d’una acció per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l’economia digital.

Les accions formatives s’han de dur a terme en un període màxim de sis mesos a comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució d’atorgament de l’ajut i hauran de tenir una durada mínima de 10 hores de formació. 

BENEFICIARIS:

 • Microempreses, qualsevol quina sigui la seva forma jurídica, incloses les comunitats de béns, les associacions i fundacions amb activitat econòmica.
 • Persones treballadores autònomes.
 • Cooperatives.
 • Societats laborals. 

Les persones que van rebre la subvenció del Programa Ocupació + Transformació el 2022 no podran ser beneficiàries de la convocatòria 2023.

QUANTIA: El pressupost és de 7,1 milions d’euros, finançada amb fons MRR (REACT-EU).

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins dimarts 28 de febrer a les 15 hores.

ENLLAÇ A LA CONVOCATÒRIA

CONVOCATÒRIA: Ajuts per al foment de la transformació del sistema agroalimentari i pesquer català alineat amb l'Estratègia 
Alimentària de Catalunya

ÀMBIT: AGRICULTURA I RAMADERIA

DESCRIPCIÓ: Ajuts amb 9 línies orientades a millorar el sistema alimentari català en termes de sostenibilitat ambiental, social i econòmica. Els ajuts dotaran de l’instrument necessari per a articular un sistema alimentari integral, sostenible, competitiu, arrelat territorialment al país i basat en la seva diversitat, que produeixi uns aliments saludables, accessibles i de qualitat, reconeguts per les persones consumidores.

QUANTIA: L’import màxim que es pot sol·licitar es troba especificat per cada línia a les bases reguladores.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: El termini estarà obert fins al 27 de febrer de 2023.

ENLLAÇ A LA CONVOCATÒRIA

CONVOCATÒRIA: Ajuts per a l'impuls de l'economia circular - PERTE Economia Circular

ÀMBIT: ECONOMIA CIRCULAR

DESCRIPCIÓ: L’objecte de la convocatòria és la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’execució de projectes que contribueixin de forma substancial a la sostenibilitat i circularitat dels processos industrials i empresarials, amb la finalitat de millorar la competitivitat i innovació del teixit industrial en el marc d’una economia circular. Queden exclosos de la convocatòria els projectes relacionats amb sectors que treballin amb els productes i residus del tèxtil i de la moda, del plàstic i dels bens d’equips per a energies renovables.  

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES: 

 • Reducció del consum de matèries primeres verges: com a mínim s’ha d’implantar una de les següents opcions:
 • Ecodisseny i posada en marxa de productes realitzats a partir d’esquemes d’ecodisseny
 • Millora de la gestió de residus
 • Transformació digital de processos a través d’infraestructures i sistemes

QUANTIA: La convocatòria està dotada amb una quantia inicial de 192.000.000 euros. 

 • Per a l’execució d’actuacions de reducció del consum de matèries primeres verges, 48.065.000 euros 
 • Per a l’execució d’actuacions d’ecodisseny i posada al mercat de productes realitzats amb esquemes d’ecodisseny, 70.730.000 euros 
 • Per a l’execució d’actuacions de gestió de residus, 43.205.000 euros 
 • Per a l’execució d’actuacions de la categoria de digitalització, 30.000.000 euros 

Els ajuts tindran una quantia total màxima de 10.000.000 euros per projecte i entitat 

TERMINI DE PRESENTACIÓ: El termini de presentació començarà el dia següent al de la publicació de l’ordre al BOE (publicada el 7 de desembre de 2022) i finalitzarà 45 dies naturals a partir de la data de publicació al BOE. 

SOL·LICITUDS: Les sol·licituds per a l’obtenció de l’ajut es dirigiran a la Fundació Biodiversitat

ENLLAÇ A LA CONVOCATÒRIA

CONVOCATÒRIA: Ajuts Kit Digital per empreses de 0 a 2 treballadors (Segment III)

ÀMBIT: DIGITALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ: Red.es posa en marxa la tercera convocatòria per a la sol·licitud de les ajudes del Programa Kit Digital. En aquesta ocasió, la convocatòria s’adreça a les empreses d’entre 0 i menys de 3 empleats que vulguin optar per una ajuda per millorar el nivell de maduresa digital. El Kit Digital és un programa del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transofrmació Digital, a través de Red.es, amb fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya, finançat pel Pla Europeu Next Generation EU, amb la col·laboració de la Cámara de Comercio de España i la Cambra de Valls.

BENEFICIARIS: pimes d’entre 0 i menys de 3 treballadors (segment III)

QUANTIA: 2.00o euros

DATA TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUD: Fins el 20/10/2023

COM SOL·LICITAR L’AJUT: A través de l‘Oficina Accelera pime de la Cambra de Valls i a la seu electrònica de Red.es.

CONVOCATÒRIA: Ajuts Kit Digital per pimes de 10 a 49 treballadors (Segment I)

ÀMBIT: DIGITALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ: Ampliat el termini per a sol·licitar el Kit Digital per part de les empreses d’entre 10 i 49 treballadors. El govern ha prorrogat 6 mesos més fins el 15 de març del 2023, la convocatòria d’ajuts, de fins a 12.000 euros, per a la implantació de solucions i serveis que ajudin la pime en la seva transformació digital. El Kit Digital és un programa del Ministeri d’Assumptes Econòmics i TRansofrmació Digital, a través de Red.es, amb fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya, finançat pel Pla Europeu Next Generation EU, amb la col·laboració de la Cámara de Comercio de España i la Cambra de Valls.

BENEFICIARIS:

 • Les petites empreses i persones en situació d’autoocupació del Segment I que tinguin el seu domicili fiscal a l’Estat Espanyol. 
 • Es consideren del Segment I les empreses d’entre 10 i menys de 50 treballadors.

Per optar els ajuts, les empreses hauran d’estar inscrites al Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o en el cens equivalent de l’Administració Tributària Foral. 

QUANTIA: L’import màxim total dels ajuts és de 600.000.000 euros. L’import màxim d’ajut per beneficiari serà de 12.000 euros 

DATA TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: Fins el 15/03/2023 a les 11:00 hores. Aquest termini pot concloure abans si s’esgota el crèdit pressupostari establert.  

COM SOL·LICITAR L’AJUT:  A través de l‘Oficina Accelera pime de la Cambra de Valls i a la seu electrònica de Red.es.

CONVOCATÒRIA: Ajuts Kit Digital per empreses de 3 a 9 treballadors (Segment II)

ÀMBIT: DIGITALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ: El programa Kit Digital és una iniciativa del Govern d’Espanya que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital. El Kit Digital és un programa del Ministeri d’Assumptes Econòmics i TRansofrmació Digital, a través de Red.es, amb fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya, finançat pel Pla Europeu Next Generation EU, amb la col·laboració de la Cámara de Comercio de España i la Cambra de Valls.

BENEFICIARIS: pimes d’entre 1 i 9 treballadors (segment II)

QUANTIA: 6.00O euros

DATA TERMINI ORESENTACIÓ SOL·LICITUD: Fins el 02/09/2023 a les 11 hores.

COM SOL·LICITAR L’AJUT: A través de l‘Oficina Accelera pime de la Cambra de Valls i a la seu electrònica de Red.es.

Next Generation EU - Ajuts per a la modernització d'empreses privades de transport de viatgers prestadores de serveis de 
transport per carretera i d'empreses privades que intervenen en el transport de mercaderies per carretera.

ÀMBIT: TRANSPORT

DESCRIPCIÓ: El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana mitjançant Reial decret ha regulat la concessió directa d’ajuts a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla, destinades a l’aprovació de convocatòries per a la modernització d’empreses privades prestadores de serveis de transport de viatgers per carretera i empreses privades que intervenen en el transport de mercaderies per carretera. Seran actuacions subvencionables les categories de solucions de modernització i que compleixin els requisits que s’estableixen a l’annex I del Reial Decret:

 • Categoria 1: Gestió de documents de control electrònics.
 • Categoria 2: Sistema de tacògraf intel·ligent de segona generació. 
 • Categoria 3: Integració de documents de control electrònics als sistemes de gestió. 
 • Categoria 4: Implantació de sistemes TMS/ERP. 

A les respectives convocatòries s’ especificaran els destinataris últims als quals anirà dirigida cadascuna de les actuacions dels ajuts. 

 QUANTIA: Catalunya rebrà i gestionarà un total de 18 milions d’euros a través de les corresponents convocatòries públiques de subvencions. 

BASES REGULADORES

En les properes setmanes es publicarà la convocatòria.

Next Generation EU - Ajuts del Programa de modernització del Comerç: Fons Tecnològic (Bases Reguladores)

ÀMBIT: DIGITALITZACIÓ, SOSTENIBILITAT

DESCRIPCIÓ: El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha publicat els criteris de distribució i el repartiment territorial del crèdit destinat al finançament del Programa de modernització del Comerç: Fons Tecnològic fruit de l’Acord de la Conferència Sectorial de Comerç. Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 4 del component 13 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència al “Suport al comerç”.

La convocatòria té com a finalitat promoure la incorporació de noves tecnologies que permetin a les pimes del comerç local, de forma individual o per mitjà de les associacions del sector, donar resposta als nous hàbits de consum que impactin en la transformació digital i sostenibilitat del propi establiment i en el seu model de negoci.

QUANTIA: El pressupost estatal total d’aquesta convocatòria és de 50.000.000 d’euros per a cada un dels exercicis 2022 i 2023. En el cas de Catalunya li corresponen 7.871.685 euros que es preveu que beneficiïn un mínim de 32 pimes o associacions anuals. La intensitat de l’ajut que es concedeixi no podrà ser inferior al 70% dels costos subvencionables.

BENEFICIARIS: Podran acollir-se a aquests ajuts les associacions sense ànim de lucre del sector comercial i les empreses del sector del comerç que tinguin la consideració de pime. L’activitat principal del negoci haurà de correspondre a alguna de les activitats incloses als codis 45, 46 o 47 de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques 2009 (CNAE-2009).

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: Fins el 31/12/2023

BASES REGULADORES

ENLLAÇ CONVOCATÒRIA

Next Generation EU – Ajuts dirigits a impulsar el creixement de les pimes a través dels programes “Activa Industria 4.0”, 
“Activa Crecimiento” i “Activa Ciberseguridad” (Bases Reguladores)

ÀMBIT: DIGITALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ: El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha publicat les bases reguladores que han de regir els programes d’ajuts “Activa Industria 4.0”, “Activa Crecimiento” i “Activa Ciberseguridad” que tenen com a finalitat impulsar el creixement de les petites i mitjanes empreses. Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 2 del component 13 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència al “Creixement” en el marc de l’impuls a la pime.

La convocatòria té com a finalitat el finançament de serveis d’assessorament especialitzat en creixement empresarial, transformació digital a indústria 4.0 o ciberseguretat, que serveixin a les empreses beneficiaries per impulsar la seva competitivitat a través de tres programes d’ajuts:

QUANTIA: La intensitat de l’ajut que es concedeixi podrà ser del 100% dels costos subvencionables del projecte fins a assolir els màxims següents per a cada beneficiari:

 • Activa Industria 4.0: 7.400 euros
 • Activa Crecimiento: 6.150 euros
 • Activa Ciberseguridad: 2.140 euros

BENEFICIARIS: Podran acollir-se a aquests programes d’ajuts les empreses que tinguin la condició de PIME, amb personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal i centre operatiu principal a Espanya. Les corresponents convocatòries de cada un dels programes podran establir requisits addicionals.

BASES REGULADORES

ENLLAÇ CONVOCATÒRIA

CONVOCATÒRIA: Cupons ACCIÓ a la competitivitat de l'empresa

ÀMBIT: INNOVACIÓ EMPRESARIAL

DESCRIPCIÓ: Es tracta d’ajudes directes bescanviables per contractar serveis en innovació, indústria 4.0, internacionalització, International eTrade o canvi climàtic, a través de l’assessorament dels proveïdors acreditats per ACCIÓ, l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat de Catalunya. Els cupons et permeten vendre a nous països, incorporar noves tecnologies o adaptar l’empresa als canvis de l’entorn. Modalitats:

 • Cupons ACCIÓ a la innovació: Fins a 8.000 euros per identificar noves oportunitats d’innovació i avançar-te als canvis de l’entorn.
 • Cupons ACCIÓ a la indústria 4.0 i Cupons DIH4CAT de testatge de tecnologies digitals: Fins a 20.000 euros per incorporar o testar noves tecnologies.
 • Cupons ACCIÓ a la internacionalització: Fins a 8.000 euros per fer un pla d’expansió internacional i fins a 6.000 euros per definir una estratègia d’internacionalització on-line.
 • Cupons ACCIÓ per combatre el canvi climàtic: Fins a 8.000 euros per definir un full de ruta tecnològic i mitigar els efectes del canvi climàtic a la teva empresa.

DATA PUBLICACIÓ: 28/06/22

ENLLAÇ CONVOCATÒRIA

CONVOCATÒRIA: Ajuts per a projectes de digitalització de "última milla" a empreses del sector turístic

ÀMBIT: NOVES TECNOLOGIA I TURISME

DESCRIPCIÓ: Donar suport tant a projectes de digitalització d’empreses del sector turístic o de qualsevol dels seus subsectors productius com a projectes singulars i transformadors que cobreixin processos i productes fàcilment escalables i replicables amb una clara orientació a l’usuari final i que continguin millores en la digitalització i intel·ligència aplicats a la gestió, promoció, posada en valor i difusió per a destinacions i sector turístic.

QUANTIA: Pressupost total de 25.000.000€ dividits en dues línies:

 • Línia 1: Projectes de desenvolupament tecnològic innovadors que incorporin tecnologies emergents o de nou desenvolupament amb risc tecnològic mitjà/baix.
 • Línia 2: Projectes d’implantació i adopció de noves tecnologies que incorporaran tecnologies testades prèviament a el mercat amb risc tecnològic baix.

El pressupost mínim del projecte ha de ser de 500.000€ i de fins a 5M€ per als projectes presentats a la línia 1 i d’entre 300.000€ i 750.000€ per als projectes de la línia 2, podent finançar fins a un 50% del pressupost total del projecte.

BENEFICIARIS: 

 • Empreses del sector turístic.
 • Empreses l’activitat de les quals els permeti constituir-se en socis tecnològics i amb experiència demostrable a l’àmbit turístic.
 • Associacions professionals i empresarials, l’objecte social i l’activitat de les quals tanqui relació directa amb el sector turístic.

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: El termini de presentació és d’un mes des de la publicació de la convocatòria al BOE

Consulta les bases reguladores al BOE

CONVOCATÒRIA: Autoconsum i l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable, i la implantació de sistemes tèrmics renovables 
en el sector residencial

ÀMBIT: ENERGIES RENOVABLES

DESCRIPCIÓ: Els programes d’incentius aprovats es dirigeixen a instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge (programes 1,2 i 4), a instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents (programes 3 i 5) i a instal·lacions d’energies renovables tèrmiques (programa 6). El llistat complet d’actuacions subvencionables es troba a l’Annex I de les bases reguladores

QUANTIA: % sobre cost subvencionable (consultar Annex III bases reguladores)

DATA PUBLICACIÓ: 14/12/2021

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: 31/12/2023 o extinció recursos

TERMINI EXECUCIÓ: 18 mesos

ENLLAÇ CONVOCATÒRIA

CONVOCATÒRIA:Rehabilitació energètica d'edificis existents en municipis de menys de 5.000 habitants

ÀMBIT: TRANSICIÓ ENERGÈTICA

DESCRIPCIÓ: Ajuts a les actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació energètica per a municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000), finançat amb fons europeus Next Generation. Actuacions relacionades amb la millora de l’eficiència energètica de l’envoltant tèrmica i la millora de l’eficiència energètica i ús d’energies renovables a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària. Les actuacions subvencionables hauran d’aconseguir una reducció del consum d’energia primària no renovable del 30% respecte d ela situació de partida, mitjançant un certificat d’eficiència energètica.

BENEFICIARIS:

 • Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietàries d’edificis existents destinats a qualsevol ús.
 • Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d’edificis residencials amb ús d’habitatge.
 • Els propietaris que de manera agrupada siguin propietaris d’edificis.
 • Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis que acreditin aquesta condició mitjançant contracte vigent a llarg termini amb la propietat que els atorgui facultat expressa per portar a terme obres de rehabilitació
 • Les empreses de serveis energètics o els proveïdors de serveis energètics. Per poder ser-ne beneficiàries, hauran d’actuar d’acord amb el contracte que tinguin establert amb la propietat.
 • Les entitats locals.
 • Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.
 • Els ajuntaments, les diputacions provincials o les entitats locals equivalents i les mancomunitats o agrupacions de municipis catalans i qualsevol organisme públic i entitat de dret públic vinculats o dependents de les administracions públiques esmentades i de la Generalitat.

DATA PUBLICACIÓ: 21/02/2022

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: Fins el 31/12/23 o fins esgotar pressupost.

ENLLAÇ CONVOCATÒRIA

Cercadors d’ajuts i subvencions

 • CANAL EMPRESA. Cercador del Canal Empresa de la Generalitat on hi podeu trobar tots els ajuts i tràmits de cada Departament i classificats per àmbits.
 • ACCIÓ – Agència per la Internacionalització. Cercador d’ajuts i serveis elaborat per ACCIÓ, l’antic “FISUB”. Aquí trobaràs tota la informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereixen les diferents administracions i organismes per a les empreses i els emprenedors ubicats a Catalunya.
 • CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA. Aquí s’hi poden trobar totes les subvencions i ajudes que publica el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Cataluya
 • ICAEN (Institut Català d’Energia). A aquest link hi ha les subvencions relacionades amb Energies Renovables i transició energètica.
 • GOBIERNO DE ESPAÑA. Els diferents organismes públics dependents de l’Administració General de l’Estat, les Comunitats Autònomes i Ajuntaments publiquen convocatòries de concursos i subvencions, l’adjudicació de les quals està regulada per la Llei de Contractes del Sector Públic i per la Llei General de subvencions.
 • NEXT GENERATION-OBJECTIVO TRANSFORMACIÓN. Pàgina web amb la informació sobre els Fons Next-Generation.
 • AJUDES CÁMARA DE ESPAÑA.

 

Convocatoria Programa Xpande Digital 2021. El Programa Xpande Digital 2021 té per objectiu donar suport a la internacionalització de les PIMES de la demarcació de la Cambra de Comerç de Valls, mitjançant el desenvolupament de Plans de Màrqueting Digital Internacional mitjançant una fase de serveis d’assessorament individualitzat i una fase d’ajudes per a el desenvolupament dels seus plans d’acció de màrqueting digital internacional.

 Programa Comercio Minorista. L’objectiu de la convocatòria és promoure la participació de les pimes comercials de la demarcació cameral de la Cambra de Comerç de Valls a l’actuació de Diagnostics d’Innovació del Programa de Comerç Minorista.

 

Des de la Cambra de Comerç us podem ajudar a sol·licitar qualsevol dels ajuts. Podeu posar-vos en contacte amb:

Carles Solé
Gerència
gerencia@cambravalls.com
Telèfon: 977 600 909

També et pot interessar