Programa Xpande Digital

Entitats cofinançadores/intermediadores: FEDER, Cambra de Valls i Cámara de España
Destinataris: PIMES (menys de 250 treballadors i menys de 50M€ de facturació)
Temàtica: Internacionalització i TIC

Fons Europeu de Desenvolupament Regional


UNA MANERA DE FER EUROPA

El programa Xpande Digital és un programa que té com a objectiu ajudar les empreses a implementar un pla de màrqueting digital en un mercat estranger, donant suport així a la seva estratègia d’internacionalització, així com la seva capacitat d’operar en un entorn digital global.

Xpande digital s’inscriu en el marc de l’actuació “Suport a l’expansió internacional de la Pime” inclosa en el Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya (en endavant POPE), en l’Objectiu temàtic 3 “Millorar la competitivitat de les Petites i Mitjanes empreses” Prioritat d’inversió 3d: El suport a la capacitat de les Pimes per créixer en els mercats regionals, nacionals i internacionals i per a implicar-se en processos d’innovació; i l’Objectiu Específic: OE.3.4.3. Promoure la internacionalització de les Pimes, per al seu desenvolupament en les categories de regions de “Transició”, “Menys desenvolupades” i “Més desenvolupades”, sent la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, l’Organisme Intermedi encarregat de la gestió del mateix.

FUNCIONAMENT

Xpande Digital ofereix a les empreses suport en dues fases:

  • Fase d’Assesorament en que l’empresa rebrà un servei personalitzat per part dels tècnics de la Cambra per analitzar en detall el posicionament digital de l’empresa en un determinat mercat exterior i establirà recomanacions de millora en el marc de la seva estratègia d’internacionalització. l’empresa rebrà gratuïtament un Pla d’Acció en Marketing Digital específic pel mercat exterior seleccionat.
  • Fase d’Ajuda per a l’execució del Pla d’Acció en Màrqueting Digital. En aquesta fase, les empreses rebran suport econòmic a aquelles despeses ocasionades durant la fase de desenvolupament del seu Pla d’Acció en Màrqueting Digital Internacional. Es podrà justificar un màxim de 4.000 euros. L’ajuda serà del 40% sobre la despesa executada.

EL PROGRAMA XPANDE DIGITAL, EN SÍNTESI

T’aportem ajuts per posar en marxa el Pla de Màrqueting Digital Internacional. Un cop estiguis acceptat al Programa Xpande digital, presenta’ns el teu Pla de Màrqueting Digital Internacional, la Cambra l’aprovarà i tu tries el proveïdor per implementar les accions del Pla.

Consulta la llista de despeses elegibles i accions subvencionables, AQUÍ.

Els requisits per participar en el Programa són els següents:

  1. Ser una Pime, segons la definició recollida a l’annex 1 del Reglament (UE) nº 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, o un autònom.
  2. Ser una empresa industrial, comercial i/o de serveis de qualsevol secció de l’IAE.
  3. Disposar de pàgina web operativa.
  4. Disposar de producte/servei propi sobre el qual se centrarà el posicionament online internacional.
  5. Tenir un domicili social i/o centre productiu en algun dels municipis de la demarcació de la Cambra de Comerç de Valls.
  6. Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.

 

Més informació:

 

 

 

Per a més informació contacteu amb:

Sergi Mestres Tenias
Departament de Comerç Exterior
internacional@cambravalls.com
Telèfon: 977 600 909
Fax: 977 606 456

També et pot interessar