Funcions i Tasques

La seva tasca, representativa dels interessos generals de l’activitat econòmica, es manifesta en una actuació constant de foment i promoció econòmica de la seva demarcació, per damunt dels interessos particulars, motiu pel qual la llei disposa la pertinença a les Cambres de totes les persones físiques i jurídiques que tinguin domicili social, sucursals, agències, factories o establiments dins de la demarcació i exerceixen o es dediquin al comerç, la indústria, o els servies. Tal com els defineix la Llei 3/1993 de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació d’Espanya.

Pel caràcter d’òrgan consultiu de l’Administració, realitza una funció activa de col·laboració i assessorament en l’actuació gestora dels òrgans de l’Administració central i autonòmica i de les altres entitats públiques.

En virtut, doncs, del seu doble caràcter representatiu i consultiu, la Cambra porta a terme la seva activitat com a centre promotor de l’economia de la seva demarcació, que coincideix majoritàriament amb la comarca de l’Alt Camp.

També et pot interessar