Servei de contractació energètica

(PRESSUPOST)

  1. Anàlisi de dades històriques de com a màxim un any i recomanacions, si s’escau, de realitzar un anàlisi amb major profunditat: consums anormals, potencialitats d’estalvi, desviació respecte als estàndards de mercat.Anàlisi de dades històriques de com a màxim un any i recomanacions, si s’escau, de realitzar un anàlisi amb major profunditat: consums anormals, potencialitats d’estalvi, desviació respecte als estàndards de mercat.
  2. Identificació d’errors detectats en facturacions passades i la justificació per a la seva reclamació.
  3. Sol·licitud d’ofertes econòmiques a les principals comercialitzadores del mercat lliure que operen a Catalunya.
  4. Anàlisi comparatiu de pressupostos i proposta d’elecció.
  5. Tramitació i seguiment de la modificació del contracte i cancel·lació del contracte anterior (tenint en compte venciment i clàusules de penalització vigents).
  6. Seguiment durant els tres primers mesos d’aplicació del nou contracte i validació de factures. Per simplificar aquest procés, el PROVEÏDOR sol·licitarà a la comercialitzadora escollida una còpia autoritzada de les factures que també rebi el client durant aquest període de temps.

El servei és exclusivament per un centre de treball. En el servei s’inclouen un màxim de tres subministraments per centre de treball.

També et pot interessar