La Generalitat i el Consell de Cambres estableixen un nou marc de relacions per optimitzar la prestació de serveis a empreses

* L’Administració encarregarà a les Cambres l’execució de funcions públiques relacionades amb les empreses, amb l’objectiu de millorar la competitivitat i afavorir la recuperació de l’economia catalana

* El nou marc de col·laboració s’iniciarà amb 25 encàrrecs de gestió per a l’any 2012, que podran incrementar-se amb el temps i en els quals podran participar altres administracions públiques catalanes i institucions

El president de la Generalitat, Artur Mas, el conseller d’Empresa i Ocupació, F. Xavier Mena, i el president del Consell General de Cambres, Miquel Valls, han signat avui el conveni que estableix el nou marc de relacions entre la Generalitat de Catalunya i les Cambres Oficials de Comerç, Navegació i Indústria de Catalunya.

Aquest nou model de relacions passa per configurar un marc estable en el temps, en el qual la responsabilitat de tutela que la Generalitat té sobre les Cambres sigui de caràcter qualitatiu i no només administrativa, com fins al moment. Així, el conveni, de durada indefinida, preveu que les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació posin al servei de l’administració la seva experiència i el seu coneixement del món de l’empresa catalana duent a terme algunes funcions públiques. Aquestes funcions s’executaran mitjançant encàrrecs de gestió, i la seva continuïtat es valorarà a partir dels resultats obtinguts.

La identificació de les funcions públiques que poden dur a terme les Cambres s’ha realitzat a partir de l’estudi de la seva activitat durant l’any 2010, i s’ha tingut en compte que en tots els casos s’optimitzi la prestació dels serveis a les empreses, és a dir, que es puguin portar a terme amb major eficiència i eficàcia, i amb un menor cost per a l’Administració. D’aquesta manera, s’aconsegueix reduir la distància entre empreses i administració, i al mateix temps s’aprofiten els valors i els actius de les Cambres i es canalitzen cap a la millora de la competitivitat i la recuperació de l’economia catalana.

Per a l’any 2012, s’han identificat inicialment diferents àmbits d’actuació en què les cambres desenvolupen funcions públiques i encaixen amb el Pla de Govern 2011-2014, que afecten 6 Departaments de la Generalitat. Dins d’aquests àmbits, es defineixen fins a 25 encàrrecs de gestió, cada un dels quals tindrà uns objectius concrets i uns mecanismes de seguiment i d’avaluació. Aquest mes de novembre es començarà a implementar el primer encàrrec, un pla pilot per a la gestió de les pràctiques dels alumnes universitaris en les empreses que s’aplicarà conjuntament amb la Universitat Pompeu Fabra.

D’aquestes 25 actuacions, un total de 16 són prestacions que les Cambres no havien ofert fins al moment. La seva execució implicarà una major penetració territorial d’alguns serveis, gràcies a l’ús de la xarxa de delegacions de les Cambres. Cada encàrrec de gestió incorporarà una dotació econòmica adequada al servei i als objectius.

Tot i que es respecta l’autonomia de funcionament i de govern de les 13 Cambres de Comerç catalanes, el conveni estableix un únic interlocutor per a la Generalitat, que serà el Consell General de Cambres. Aquesta opció facilita la negociació de cada encàrrec de gestió, i implica que les Cambres s’organitzin entre elles de manera adequada per obtenir els resultats fixats.

El conveni defineix així les primeres línies de la nova etapa de col·laboració entre les administracions i les cambres, ja que també estableix els mecanismes per a la progressiva incorporació de nous encàrrecs de gestió i per a l’adhesió d’altres administracions públiques catalanes, institucions o agents que vulguin participar en encàrrecs de gestió concrets. El conveni té la voluntat de ser un document viu, que evolucioni i incrementi el seu abast amb la màxima agilitat administrativa a mesura que les dues parts detectin nous àmbits possibles de col·laboració.

Àmbits d’actuació per als encàrrecs de gestió de la Generalitat a les Cambres de Comerç

Relació universitat-empresa: Es definirà un sistema de gestió de pràctiques externes dels alumnes universitaris de grau de la universitat Pompeu Fabra en empreses, com a pla pilot, a fi de cassar les necessitats empresarials amb els continguts formatius de grau.

Serveis financers: per tal de facilitar l’accés de les empreses al crèdit, les Cambres esdevindran promotores financeres per a productes de l’Institut Català de Finances (ICF).

Mediació: Creació d’un servei de mediació per a la resolució de conflictes entre empreses, consolidant el conveni signat amb el departament de Justícia el mes de setembre.

Infraestructures: Les Cambres col·laboraran en la confecció d’estudis cost-benefici per avaluar l’impacte territorial d’infraestructures sobre l’economia i la internacionalització de les empreses, facilitant així la presa de decisions polítiques.

Impacte de polítiques públiques en l’activitat econòmica: Les Cambres col·laboraran en l’elaboració d’estudis d’avaluació i suport a l’impacte que tenen sobre l’activitat econòmica les polítiques de determinats departaments.

Transports: En aquest àmbit, les Cambres s’encarregaran de tasques com l’avaluació de l’impacte econòmic dels aeroports de Lleida, Girona i Reus; d’analitzar les necessitats específiques del transport de mercaderies per tren i per carretera, en relació amb el disseny del Corredor Mediterrani; i també prestarà l’assistència tècnica al grup de treball en matèria de transport de mercaderies per carretera.

Gestió de residus: Les Cambres assumiran la gestió de la Borsa de Subproductes, i donaran suport a la internacionalització de les empreses de gestió de residus que hi estan vinculades.

Formació: Les Cambres realitzaran la gestió de les pràctiques de formació professional reglades dels ensenyaments competència del departament d’Ensenyament a les empreses, de manera que s’apropi els alumnes de la formació reglada al món de l’empresa.

Promoció Turística: Amb la finalitat de potenciar la millora de les destinacions turístiques, s’habilitarà les Cambres a participar en les accions d’implicació dels agents turístics afectats, l’assessorament en els processos de diagnosi prèvia i en el suport a la preparació, gestió i seguiment dels Plans de foment turístic.

Comerç: Les Cambres podran realitzar la tutoria dels plans de dinamització comercial que duguin a terme les associacions de comerciants, per enfortir la competitivitat del sector.

Cooperatives: Les Cambres prendran part en el foment i promoció de la cooperativa entre els emprenedors, i formaran el seu personal per capacitar-lo per a l’assessorament en matèria de cooperatives i seguretat laboral.

Emprenedoria: El conveni possibilitarà el manteniment de la xarxa d’assessorament per als creadors d’empreses i el programa de consolidació, creixement i cooperació que les Cambres duen a terme.

Energia: Es crearan 13 punts d’assessorament i sensibilització per tal d’aconseguir un augment de l’estalvi i de l’eficiència energètica en les empreses.

Internacionalització: L’acord permetrà que les Cambres mantinguin un paper important per contribuí al procés d’internacionalització de les empreses catalanes, i inclou mesures i actuacions com l’acompanyament en la iniciació a l’exportació d’empreses, tot col·laborant en l’elaboració de plans d’internacionalització personalitzats; el desenvolupament de plans de missions per fomentar l’exportació agrupada de les empreses; la col·laboració amb els Centres de Promoció de Negocis d’ACC1Ó; la participació en la possible creació d’un cens d’empreses exportadores de Catalunya i la realització d’un Programa de Millora del Model de negoci perquè les empreses guanyin competitivitat i dimensió.

TIC: Des de les Cambres es donarà suport a algunes de les accions previstes al ‘Pla iDigital’, per aprofundir en la millora de la competitivitat de les empreses a través de les TIC.

Simplificació administrativa: la xarxa d’oficines de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya actuaran com a punts de tramitació de l’Administració d’acord amb el catàleg de serveis de la finestreta única empresarial. De la mateixa manera, es fixaran estàndards de qualitat per a la prestació d’aquests serveis per tal de garantir-ne l’excel·lència.

Salut: Promoció de l’R+D en el sector de la salut per a facilitar la seva internacionalització.

 

També et pot interessar