Presentació INFORME DE CONJUNTURA 4t. Trimestre 2013

L’ECONOMIA DE LES COMARQUES DEL CAMP DE TARRAGONA I DE LES TERRES DE L’EBRE EL DARRER TRIMESTRE DE 2013. Avui dijous 27 de febrer, al matí, a la Sala d’Actes de la Cambra de Comerç de Valls, s’ha presentat l’Informe de Conjuntura del 4t. Trimestre del 2013, amb l’assistència del president de la Cambra de Comerç de Valls Marcel.lí Morera, representants de les Cambres de Comerç de Reus, Tarragona i Tortosa i els catedràtics del Departament d’Economia de la URV Srs. Joaquim Margalef i Agustí Segarra.   1.    La consideració general és que les grans dades macroeconòmiques del país milloren, tot i que s’accepta que ha passat la recessió, però no la crisi. Hi ha la possibilitat d’una certa millora global de l’economia, però si ens centrem en l’àrea de l’exercici per 2013, la dinàmica de creixement, tot i els resultats del turisme, no és més optimista que anys anteriors.   2.    A partir de l’estiu de 2013, la caiguda de les dades interanuals d’ocupació s’alenteix i ens trobem amb una lleugera recuperació de l’ocupació al darrer trimestre de l’exercici en un 0,26% en dades interanuals. L’anàlisi sectorial d’aquesta variació de l’ocupació indica la recuperació en els serveis, amb un 3,55%, i la forta caiguda de la indústria i la construcció.   3.    Per comarques, el descens de l’ocupació en dades d’afiliació a la Seguretat Social, s’ha manifestat en totes excepte al Montsià pel fort augment dels serveis tot i la important caiguda de la construcció. Els descensos han estat més moderats principalment a les del Camp de Tarragona i més accentuats a les de Terres de l’Ebre. S’observa una certa recuperació en el nombre de persones afiliades en el sector serveis a la majoria de comarques, amb l’excepció de l’Alt Camp, el Baix Penedès, el Baix Ebre i la Terra Alta, i  un increment en l’afiliació en el sector industrial a l’Alt Camp i el Baix Camp.   4.    Les dades de l’atur del darrer trimestre del 2013 han activat totes les alarmes a la zona. Tot i destacar l’increment per la forta estacionalitat de l’ocupació a l’àrea, les dades indiquen un augment de la taxa d’atur interanual d’un punt i mig, mentre que al conjunt català ha disminuït en més d’un i mig i a l’espanyol es manté. L’atur es materialitza al grup de persones amb atur de llarga duració o que cerquen la primera ocupació, que augmenta en 12.600 persones, mentre que la variació total ha estat de 8.200 i representen el 60,53% dels aturats.   5.    L’exercici acaba amb un descens de l’índex de preus de consum a l’àrea. Mentre que al conjunt d’Espanya augmenta en un 0,3% i al de Catalunya ho fa en un 0,2%, a les comarques del Camp i de l’Ebre es manifesta un indicador del -0,3%. La qüestió és si estem en perill de deflació o de reordenació molt intensa a la zona de l’activitat minorista davant de la caiguda de la demanda. Les dues situacions són preocupants.   6.    La pèrdua de teixit empresarial és una constant en l’economia de l’àrea des de l’any 2008. En dades interanuals del darrer trimestre de 2013 els centres de cotització a la Seguretat Social durant l’exercici de 2013 disminueixen a les comarques del Camp i de l’Ebre més que al conjunt català. La caiguda principal es dóna en la construcció, amb una forta disminució a les Terres de l’Ebre i de menor intensitat al Camp. Millor és el comportament dels serveis a les Terres de l’Ebre, amb increments al Baix Ebre i al Montsià. La indústria augmenta el nombre de centres de cotització en totes les comarques excepte el Baix Penedès, el Priorat i la Terra Alta, mentre que la construcció disminueix en totes d’una manera important i l’agricultura es troba amb una estructura similar a la de l’exercici anterior.   7.     La contracció en l’oferta productiva ressalta les baixes expectatives tan d’inversió com de consolidació de projectes de l’àrea, una idea que podem complementar amb un altre indicador, com és el del nombre de societats empresarials creades i la seva capitalització; El nombre de societats creades pràcticament es manté els darrers anys, però sí s’altera i d’una manera important el valor de capitalització d’aquestes societats, que és cada vegada menor des del 2009 i presenta una caiguda important el 2013, exercici en què la capitalització per societat creada és molt inferior a la mitjana dels anys anteriors.   8.    Durant l’exercici de 2013 hi ha hagut un fort fre en el finançament extern de les empreses i de les unitats de consum per part de les institucions financeres. Els bancs i les caixes han disminuït en un 17,34% en dades interanuals del tercer trimestre de l’exercici l’atorgament de crèdits a l’àrea, pel conjunt d’Espanya la variació ha estat del 8,5%. Per una altra banda s’observa un augment dels dipòsits durant l’exercici, principalment els de termini i estalvi, la qual cosa ens porta a considerar una altra problemàtica de l’economia de la zona que es tradueix, d’una banda, en la inseguretat de molts estalviadors, i de l’altra, en la manca d’expectatives d’inversió.   9.    L’activitat exportadora i importadora ha estat essencial per mantenir un cert optimisme en l’activitat econòmica de l’àrea. El seu creixement ha estat continuat des de 2009, principalment pel que fa referència a les vendes a l’exterior, una dada que indica un important esforç per competir internacionalment per part de les empreses de la zona davant d’un mercat interior a la baixa. De les dades fins a l’octubre de 2013 es desprèn una certa fatiga de la dinàmica de creixement que s’havia manifestat fins al moment. Hi ha dificultats per créixer, però no tant per mantenir la quota de mercat de les exportacions, cosa que ens porta a reflexionar sobre la importància de dinamitzar la demanda interna per activar l’economia de l’àrea. Fins a l’octubre de l’any 2013, la variació interanual de les exportacions va patir un decreixement del 4,83% en dades acumulades de l’exercici, mentre que les exportacions van disminuir en un 9,59%. 10.  Pel que fa a les perspectives per a l’exercici de 2014 potser el més optimista sigui assenyalar que acceptem la il·lusió de la recuperació del conjunt del país. Es pot confiar en un bon any turístic, que la Unió afrontarà els problemes monetaris i financers  amb què es troba d’una manera decidida i que l’entorn favorable pot portar a dinamitzar l’economia de l’àrea a partir d’un major ús dels recursos productius existents a la zona i la seva bona localització.
INFORME DE CONJUNTURA 4t. Trimestre 2013

Presentació INFORME DE CONJUNTURA 4t. Trimestre 2013
També et pot interessar